دوره و شماره: دوره 19، شماره 2 - شماره پیاپی 68، تیر 1402، صفحه 1-160