بررسی اثرات غیرخطی رشداقتصادی بر رفاه اجتماعی در کشورهای منتخب در حال توسعه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه لرستان خرم آباد ایران

10.22034/qjo.2024.424668.1344

چکیده

هدف: از اهداف کلان اقتصادی کشورها، ایجاد شرایط لازم جهت ارتقای سطح رفاه اجتماعی‌ بوده و ازجمله عوامل مؤثر بر آن می‌توان به رشد اقتصادی‌ اشاره کرد. یکی از مهم­ترین اهداف برنامه‌ریزان اقتصادی افزایش رشد اقتصادی‌ به‌منظور گسترش رفاه اجتماعی‌ می‌باشد. بر همین اساس هدف این پژوهش بررسی نحوه اثرگذاری رشد اقتصادی‌ بر رفاه اجتماعی‌ در کشورهای منتخب درحال‌توسعه‌ می‌باشد.
روش: پژوهش حاضر بر آن‌ است که با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم‌یافته اثرات رشد اقتصادی‌ بر رفاه اجتماعی در منتخبی از کشورهای درحال‌توسعه‌ را در بازه زمانی سال‌های 2021-2002 مورد ارزیابی قرار دهد.
یافته‌ها: نتایج برآورد مدل نشان می‌دهد رشد اقتصادی‌ تأثیری غیرخطی بر رفاه اجتماعی داشته است. رشد اقتصادی‌ در سطوح پایین آن تأثیری‌ منفی بر رفاه اجتماعی برجای گذاشته، اما افزایش سطح رشد اقتصادی‌ و عبور آن از سطح آستانه­ 0/091، موجب بهبود رفاه اجتماعی شده است.
نتیجه‌گیری: رشد اقتصادی‌ عاملی در جهت افزایش سطح رفاه اجتماعی در کشورهای مورد مطالعه خواهد بود. از طرفی سایر متغیرهای موجود در مدل، تأثیری متفاوت بر متغیر وابسته داشته‌اند؛ که برخی سبب کاهش و برخی سبب افزایش رفاه اجتماعی می‌گردند. وقفه اول رفاه اجتماعی و کنترل فساد اثری مثبت و اندازه دولت اثری منفی بر رفاه اجتماعی داشته است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the nonlinear effects of economic growth on social welfare in selected developing countries

نویسنده [English]

  • Ali Moftakhari
Lorestan University, Khorramabad, Iran
چکیده [English]

Purpose: One of the macro-economic goals of countries is to create the necessary conditions to improve the level of social welfare, and one of the factors affecting it is economic growth. One of the most important goals of economic planners is to increase economic growth in order to expand social welfare. Accordingly, the purpose of this research is to investigate the effect of economic growth on social welfare in selected developing countries.
Method: The present research aims to evaluate the effects of economic growth on social welfare in a selection of developing countries in the period of 2002-2021 using the Generalized Moment of Methods.
Findings: The model estimation results show that economic growth has a non-linear effect on social well-being. Economic growth at its low levels has left a negative impact on social well-being, but increasing the level of economic growth and crossing the threshold level of 0.091 has improved social well-being.
Results: Economic growth will be a factor in increasing the level of social welfare in the studied countries. On the other hand, other variables in the model have different effects on the dependent variable; Some of them cause a decrease and some cause an increase in social welfare. The first break of social welfare and corruption control has a positive effect and the size of the government has a negative effect on social welfare.

کلیدواژه‌ها [English]

  • economic growth
  • social welfare
  • panel data model
  • developing countries