بررسی ارتباط ساختار سازمانی و کارآفرینی سازمانی مطالعة موردی: اداره کل تامین اجتماعی تهران بزرگ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

رئیس اداره ارزیابی عملکرد کارکنان، معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی، سازمان تامین اجتماعی

10.22034/qjo.2024.419467.1339

چکیده

هدف: هدف از این تحقیق بررسی ارتباط ساختار سازمانی و کارآفرینی سازمانی در اداره کل تأمین اجتماعی‌ تهران بزرگ است.
روش: تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش گردآوری داده، توصیفی از نوع همبستگی دو متغیری است و به لحاظ اینکه، «اداره کل تأمین اجتماعی‌ تهران بزرگ» را بررسی می‌کند، مطالعه موردی به‌حساب می‌آید. جامعه آماری این تحقیق را 110 نفر از مدیران و کارشناسان اداره کل تأمین اجتماعی‌ تهران بزرگ تشکیل داده‌اند که که از این تعداد 71 نفر به‌صورت‌ نمونه انتخاب شدند. روش گردآوری داده‌ها از طریق‌ پرسش‌نامه‌ بوده است. برای آزمون فرضیه‌های‌ تحقیق و آزمون همبستگی بین عناصر ساختار سازمانی و کارآفرینی سازمانی از آزمون همبستگی رتبه‌ای‌ اسپیرمن استفاده شده است. فرضیه اصلی تحقیق به بررسی رابطه ساختار سازمانی با کارآفرینی سازمانی و 3 فرضیه فرعی نیز به بررسی ابعاد ساختار از نظر رابینز شامل پیچیدگی، تمرکز و رسمیت با کارآفرینی سازمانی پرداخته است.
یافته‌ها: باتوجه‌به‌ نتایج آزمون فرضیه‌ها، ارتباط معنادار بین ابعاد ساختار سازمانی (پیچیدگی، تمرکز و رسمیت) و کارآفرینی سازمانی تأیید شد.
نتیجه‌گیری‌: باتوجه‌به‌ رابطه منفی مؤلفه‌های‌ ساختار سازمانی و کارآفرینی سازمانی در اداره کل تأمین اجتماعی‌، می‌توان‌ گفت زمینه مناسب ساختاری برای اجرای کارآفرینی سازمانی فراهم نبوده و چنانچه در نظر باشد کارآفرینی سازمانی در تأمین اجتماعی‌ تهران بزرگ توسعه یابد، ضروری است در مورد اصلاح ساختار سازمانی اقدامات لازم صورت پذیرد و با تقویت نقاط ضعف موجود بستر مناسب را برای اجرای کارآفرینی ایجاد نمود.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the relationship between organizational structure and organizational entrepreneurship Case study: Department of Social Security of Great Tehran

نویسنده [English]

  • Hossein Rezazadeh
Head of Employee Performance Evaluation Department,, Social Security Organization
چکیده [English]

Purpose: The purpose of this research is to examine the relationship between organizational structure and organizational entrepreneurship in the General Department of Social Security of Greater Tehran.
Method: The current research is applied in terms of its purpose; In terms of the data collection method, it is a description of the correlation of two variables, and it is considered a case study in the sense that it examines the "General Department of Social Security of Greater Tehran". The statistical population of this research was made up of managers and experts of the General Department of Social Security of Greater Tehran, who were 110 people, of which 71 people were selected as a sample. The method of data collection was through a questionnaire. Spearman's rank correlation test was used to test the research hypotheses and test the correlation between the elements of organizational structure and organizational entrepreneurship. The main research hypothesis examines the relationship between organizational structure and organizational entrepreneurship, and 3 sub-hypotheses examine the dimensions of structure according to Robbins, including complexity, concentration, and formality, with organizational entrepreneurship.
Findings: According to the results of the hypotheses test, a significant relationship between the dimensions of organizational structure and organizational entrepreneurship was confirmed.
Conclusion: Considering the negative relationship between the components of organizational structure and organizational entrepreneurship in the General Administration of Social Security, it can be said that there is no suitable structural background for the implementation of organizational entrepreneurship, and if organizational entrepreneurship is to be developed in the social security of Greater Tehran, it is necessary. Regarding the reform of the organizational structure, necessary measures have been taken and by strengthening the existing weak points, it has created a suitable platform for the implementation of entrepreneurship.
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational structure
  • complexity
  • formality
  • concentration
  • entrepreneurship
  • organizational entrepreneurship