بررسی پیشایندها و پیامدهای خدمات غیرحضوری (3070) سازمان تأمین اجتماعی کشور با رویکرد آمیخته اکتشافی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارمند سازمان تأمین اجتماعی

10.22034/qjo.2024.409180.1336

چکیده

هدف: این پژوهش به بررسی پیشایندها و پیامدهای خدمات غیرحضوری (3070) سازمان تأمین اجتماعی کشور با رویکرد آمیخته اکتشافی می‌پردازد.
روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از جنبه روش گرد‌آوری اطلاعات، توصیفی-پیمایشی می‌باشد. جامعه مشارکت‌کنندگان بخش کیفی شامل خبرگان نظری (اساتید دانشگاهی) و خبرگان تجربی (مدیران ارشد و مدیران فناوری‌اطلاعات‌ سازمان تأمین اجتماعی‌) است. براین‌اساس‌ 21 نفر از مدیران در این مطالعه شرکت کرده‌اند. جامعه آماری بخش کمی شامل کلیه مدیران و کارشناسان سازمان تأمین اجتماعی‌ به تعداد  175 نفر می‌باشد.
یافته‌ها: در مرحله کدگذاری باز 231 کد شناسایی گردید. درنهایت‌ از طریق کدگذاری محوری به 6 کد گزینشی، 11 کد محوری و 64 کد پایه دست پیدا شد.
نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد بسترهای سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و عوامل غیرفنی (مدیریتی) عوامل علی هستند که بر خدمات غیرحضوری (3070) تأثیر می‌گذارند. کیفیت خدمات الکترونیک، زمینه و بستر را فراهم می‌سازد و سواد دیجیتال و مقاومت در برابر فناوری نیز عوامل مداخله‌گر هستند که بر مدیریت ارتباط الکترونیک با مشتریان تأثیر می‌گذارند. درنهایت‌ مدیریت ارتباط الکترونیک با مشتریان به کیفیت زندگی کاری، بهبود تجربه مشتری و بهره‌وری سازمانی منجر می‌شود.
واژه‌های کلیدی: خدمات غیرحضوری، خدمات الکترونیک، سازمان تأمین اجتماعی
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining the antecedents and consequences of non-attendance services (3070) of the country's social security organization with a mixed exploratory approach

نویسنده [English]

  • milad varasteh manshadi
Employee of the Social Security Organization
چکیده [English]

Purpose: This research examines the antecedents and consequences of non-attendance services (3070) of the Social Security Organization of the country with a mixed exploratory approach.
Method: This research is applied in terms of its purpose and in terms of descriptive-survey data collection method. The community of participants of the qualitative part includes theoretical experts (university professors) and experimental experts (senior managers and information technology managers of the Social Security Organization). Therefore, 21 managers participated in this study. The statistical population of the quantitative part includes all the managers and experts of the social security organization in the number of 175 people.
Findings: In the open coding phase, 231 codes were identified. Finally, 6 selective codes, 11 central codes and 64 basic codes were obtained through axial coding.
Conclusion: The results showed that hardware platforms, software platforms and non-technical factors (management) are the causal factors that affect non-attendance services (3070). The quality of electronic services provides the background and platform, and digital literacy and resistance to technology are also intervening factors that affect the management of electronic communication with customers. Finally, the management of electronic communication with customers leads to the quality of work life, improvement of customer experience and organizational productivity.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • offline services
  • electronic services
  • social security organization