کاربرد خدمات الکترونیکی در سازمانهای تامین اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

عناوین موضوعات مورد بحث در گردهمائیهای مذکور به شرح زیر است: لاهه،4991،ارتباطات به عنوان پیش‌نیاز یکپارچگی منابع تکنولوژیکی؛برلین،6991،نوآوریهای در تکنولوژی‌ اطلاعات به عنوان عاملی قاطع در توسعه بیشتر سیستم‌های تأمین اجتماعی؛مونتریال،9991،خدمات‌ الکترونیکی:فرصتهای جدید برای ارائه خدمات در طرحهای تأمین اجتماعی. مؤسسات تأمین اجتماعی،در وهله اول،با ایجاد تغییر در شیوه‌های انجام کارهای خود، شیوه ارائه خدمات به مشتریان(بیمه‌شدگان،استفاده‌کنندگان،کارفرمایان،و دیگر طرفهای‌ ذینفع)،و به‌طور کلی در جهت بهبود کارآیی و اثربخشی سیستم خود را از این تکنولوژیهای جدید بهره‌گیری کرده‌اند. با توجه به ورود تکنولوژیهای جدید،تنوع تقاضاها و انتظارات،و الزامات فزاینده مشتریان چگونه می‌توان‌ مأموریتهای مربوط را به‌طور موثر به انجام رساند؟ ساختار درونی کار در سیستم‌های تأمین اجتماعی یک‌بار دیگر نیاز به تغییر داشته و سرمایه‌گذاری جدید ضروری خواهد بود. Tarjeta de Seguridad Social هدف از اجرای پروژه ساده‌تر کردن روابط مشتریان با سازمان تأمین اجتماعی،به‌طور خاص‌ و وزارت کار و امور اجتماعی به‌طور عام،از طریق صدور کارت‌های انفرادی برای همه اعضای‌ (ثبت‌نام‌کرده)-اعم از پرداخت‌کننده(حق بیمه)و استفاده‌کننده از مزایا(ذی‌نفع)بوده است. *ادغام تکنولوژیهای متعدد توسعه عمده دیگر یکه ضمن برنامه اطلاعات استراتژیک شماره 2 مطرح است ایجاد یک مرکز تلفنی است‌ که به منظور استقرار انگیهز به هم پیوستگی خدمات و به کار گرفتن برخی از کارکنان دفتر اشتغال و آموزش‌ حرفه‌ای در این مراکز،به سیستم‌هی کامپیوتری نیز متصل شود-به مراکزی که به جای ایفای نقش به‌ عنوان نماینده‌های آن مؤسسه،در مقام مشاوران آموزش‌دیده برای پاسخ به سؤالات عمل کرده اما در عین‌ حال اطلاعات مربوط به فرصتهای شغلی ارائه‌شده و خدمات موجود را در اختیار پرسشگران قرار دهند

عنوان مقاله [English]

Application of electronic services in social security organizations

نویسنده [English]

  • ALI hasanzadeh