تامین اجتماعی در قرآن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

 "این مقوله در محیط اسلام و شریعت محمدی صلی الله علیه و سلم با همان پرسش تاریخی اهل دانش روبه‌رو گردیده است که آیا تأمین اجتماعی مورد پذیرش دین و شریعت قرار می‌گیرد یا امری نامشروع‌ است؟ قدم اول در این راه عرضه کردن این پرسش به قرآن است تا معلوم شود که رویکرد قرآن به این‌ موضوع چگونه است؟آیا آن را رد می‌کند یا تأیید،یا در مقابل آن سکوت کرده و هیچ‌گونه‌ ممانعتی پیشنهاد نمی‌کند؟ برای این منظور،نسبت مقولهء تأمین اجتماعی با تعالیم قرآنی را در سه بخش‌"مبانی و اهداف، راهبردهای حمایتی و راهبردهای بیمه‌ای‌"با تعالیم قرآنی،اجمالا مورد بررسی قرار می‌دهیم. این تأکید و تکرار ارزش امنیت در قرآن و پربها دانستن آن تا جایی‌که برای تضمین آن‌ "وثیقه‌"طلب می‌شد(یعقوب پیامبر علیه السلام از برادران یوسف طلب وثیقه در مقابل فرستادن‌ بن یامین همراه آنان کرد)3می‌تواند دیدگاه‌"کالا بودن تأمین‌"در مقولهء تأمین اجتماعی و خصوصا راهبردهای بیمه‌ای را تأیید و تأکید کند. متون مربوط به‌ "نهادهای بین المللی تأمین اجتماعی‌"نیز در تعریف این مقوله،از آن به عنوان‌"حمایتی که‌ جامعه در قبال پریشانی‌های اجتماعی و اقتصادی به اعضای خود ارائه می‌کند"3یاد کرده است. وقتی از همبستگی اجتماعی و برادری ایمانی و ضرورت فقرزدایی یا پیشگیری از قرار گرفتن‌ افراد جامعه در معرض فقر و محرومیت سخن به میان می‌آید،ضرورتا این خطاب متوجه کلیهء پیروان شریعت و تمامی افراد جامعه می‌شود-آنانی که توانایی و برخورداری کافی برای‌ پذیرش مسئولیت دارند و خواسته یا ناخواسته در مقام و موقعیتی قرار می‌گیرند که نیازمندان‌ برای رفع نیاز خویش به آنان مراجعه می‌کنند(خواه مقام حکومتی باشد یا مقام و موقعیت‌ اقتصادی)."

عنوان مقاله [English]

Social Security in the Quran

نویسنده [English]

  • ahmad ghabel