حسابهای ملی بهداشت و درمان ایران : سالهای ۱۳۵۰-۱۳۷۷

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

چکیده

اطلاعات در مورد نحوه تأمین مالی هزینه ها و یا منابع و مصارف هزینه در بخش بهداشت و درمان از موضوعات اساسی برای تدوین برنامه ها و سیاست های بخش بهداشت و درمان و اصلاحات آن محسوب می شود. در این مقاله، ساختار اطلاعاتی مورد نظر، طبقه بندی و با قابلیت اعتماد مناسب برای نحوه تأمین مالی هزینه های بهداشتی و درمانی در ایران ارائه شده است.منابع هزینه ای در دو بخش دولتی و خصوصی طبقه بندی، و سهم دولت مرکزی مطابق با طبقه بندی بخش دولتی در حساب های ملی، یک جزء اصلی از بخش دولتی محسوب شده است. در بخش بعدی مقاله، موضوع طبقه بندی بخش های دولتی و خصوصی و اجزای آن ها در مجموع منابع و مصارف بخش بهداشت و درمان، مورد بحث قرار گرفته است.بخش سوم، بیانگر چگونگی ترتیبات استانداردسازی برای تغییرات در مدیریت تأمین منابع مالی و مصارف بخش بهداشت و درمان است. مقایسه این حساب ها با حساب های مالی بهداشت و درمان در سطح بین المللی، از نظر نحوه تنظیم اجزای عملیاتی برای انواع منابع مالی و انواع فراهم آورندگان خدمات و نیز از نظر موضوع طبقه بندی موارد هزینه، نشانگر کاستی هایی است که در بخش چهارم مقاله به آن اشاره می شود. در پایان مقاله، خلاصه ای از نتایج و نمودارها و سپس انتظارات از فرایند آینده مطالعات در ایران درباره تنظیم حساب های مالی بهداشت و درمان کشور، ارائه می گردد.خلاصه ماشینی: "این منابع در طول دوره براساس براوردهایی-با در نظر داشتن تعداد تختهای بیمارستانی و درمانگاههای خیریه و سایر مؤسسات غیروابسته به‌ بودجه دولت،و مجموع هزینه‌های مصرفی بخش خصوصی و مؤسسات غیرانتفاعی در خدمت خانوارها-در حسابهای ملی مشخص شده است. دشواریهای دیگر شامل مواردی است که‌ به طور مثال عبارتند از:تعریف جزئیات فعالیتها(شامل درمان بستری،درمان سرپایی،خدمات‌ پیشگیری فردی،خدمات بهداشت عمومی برای جامعه،و سایر خدمات یا فعالیتها)،تعریف‌ جزئیات موارد هزینه(شامل هزینه‌های دارو،تجهیزات،سرمایه‌گذاری ثابت،حقوق و دستمزد، و سایر هزینه‌ها)و سایر تعاریف در طبقه‌بندیهای جغرافیایی(استانی یا منطقه‌ای)و اقتصادی- اجتماعی(باری دهکهای درامدی) در حال حاضر،در مجموعه وسیعی از کشورها برنامه‌های تنظیم حسابهای ملی بهداشت و درمان برای‌ امکان‌پذیر کردن تحلیلهای مناسب برای انجام اصلاحات در بخش بهداشت و درمان مورد توجه‌ قرار گرفته است. 1995 سهم گروههای اصلی تأمین‌کنندگان منابع مالی و فراهم‌کنندگان خدمات در مجموع هزینه‌های‌ بخش،و توزیع هزینه‌ها میان انواع فعالیتها و در سایر طبقه‌بندیها،برای مثال توماس‌1(0002)و کرنل‌2(1002)در مطالعات حسابهای ملی بخش بهداشت و درمان در افریقای جنوبی وسعت‌ نابرابریهای جغرافیایی،وابستگی شدید هزینه‌های بخش دولتی به منابع مالیاتها،و وسعت‌ قابل ملاحظه بخش خصوصی در تأمین منابع مالی هزینه‌ها و ارائه خدمات را به طور خاص‌ مورد توجه و تحلیل قرار داده‌اند. ماگنولی‌3(1002)نیز در مطالعه حسابهای ملی بخش بهداشت‌ و درمان در کشورهای امریکای لاتین و کارائیب،مزایای مطالعه حسابهای ملی بخش را شامل‌ مواردی دانسته که اهم آنها عبارتند از:آشنایی با وضعیت کلی بخش که در نتیجه جامعیت این‌ حسابها از مجموع هزینه‌های بخشهای دولتی و خصوصی حاصل می‌شود،امکان‌پذیر ساختن‌ تدوین برنامه‌های ملی و استاندارد کردن انواع منابع و مصارف برای تصمیم‌گیری درباره‌ برنامه‌های مختلف،استفاده از تعاریف و فعالیتهای منطبق با حسابهای ملی بخش در سایر کشورها برای بهره‌گیری از تجربه‌های این کشورها در تدوین انواع برنامه‌ها و سیاستها،مطالعه‌ تغییرات در اجرای حسابها و ارزیابی سیاستها و برنامه‌ها پس از گذشت دوره‌ای از اجرا،و شناخت تأثیرات ناشی از انواع سیاستها در داخل بخش و در سطح کلان بر منابع،مؤسسات‌ تأمین منابع مالی و تخصیص منابع."

عنوان مقاله [English]

National Healthcare Accounts of Iran: Years 1350-1377

نویسندگان [English]

  • mohsen jafari moghadam
  • mahmood kazemiyan
faculty of social science