اشتغال ، محور اساسی تامین اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

مقاله با توجه به محوریت اشتغال برای تأمین هزینه های رفاهی، تحولات جمعیتی و گروه های سنی در ۵۰ سال گذشته را بررسی می کند. در ادامه، تطابق رشد جمعیت با رشد اقتصادی، تحلیل وگفته می شود: بار معیشت، مانع از «ارتباط بین جمعیت و توسعه در سطح کلان» در ایران شده است.تغییرات بار تکفل و تفاوت های کیفی آن با گذشته نیز تبیین و گفته شده است: اقتصاد ایران با شکاف وعدم تعادل رو به تزاید در بازار کار مواجه است. جمعیت شاغل کشور و چالش های پیش روی آن نیز در ادامه مطلب، بررسی می شود.سطح تحصیلی، گروه فعالیت، گروه شغلی، و وضع شغلی، ازجمله محورهایی است که در بخش «چالش های درونی»، و بیکاری تکنولوژیک و جهانی شدن، موضوعاتی هستند که دربخش « چالش های بیرونی» مورد توجه و تبیین واقع شده اند.همچنین با تشریح ویژگی های بازار کار آینده و تغییر و تحولات آن به لحاظ ویژگی های انسانی، اقتصادی و اجتماعی، مؤلف دگرگونی های فراوان ناشی از آن را در بازار کار آینده ایران توضیح داده است

عنوان مقاله [English]

Employment, the basic axis of social security

نویسنده [English]

  • hassan taee