دوره و شماره: دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 11، اسفند 1381، صفحه 1-350 
سیستم مراقبت های بهداشتی ژاپن

صفحه 79-111

نااکی ایکگامی؛ و توشی هیکو هاسه گاوا؛ مترجم: دکتر ابوالقاسم پوررضا