مقررات تجارت بین المللی و خدمات بهداشتی – درمانی دولت کانادا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

در این مقاله با طرح توان بالقوه سازمان جهانی تجارت در رابطه با تأثیر بر تجارت در بهداشت و خدمات پشتیبانی، از تأثیر مستقیم این سازمان بر بهداشت جمعیت ها به وسیله از بین بردن سیستم های ارائه خدمات بهداشتی دولتی بحث می شود.دراین راستا، نخست «نظام تجارت بین المللی» و کار ویژه ها، توانایی ها، امکانات و دامنه عمل آن تشریح و تصریح می شود: در حال حاضر، فشارهای موجود از سوی این سازمان، کشورهای توسعه یافته را وادار می کند که درهای بخش خدمات بهداشتی – درمانی خود را برای رقابت بگشایند. در ادامه، قابلیت تأثیر نظام تجارت خدمات بر فرایند عرضه مراقبت های بهداشتی- درمانی نیز مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.این مقاله، سازمان جهانی تجارت را از جمله نگرانی های ویژه دولت هایی مانند دولت کانادا معرفی می کند که دارای نظام های بهداشتی دولتی هستند. همچنین به این مطلب اشاره شده که اعضای این سازمان ونمایندگان صنعت خدمات مراقبتی بهداشتی آمریکا، نظام های بهداشتی دولتی (مانند نظام حاکم در کانادا) را مورد هدف قرار داده اند تا از آن به عنوان بازاری مستعد برای افزایش تجارت خدمات بهداشتی – درمانی استفاده کنند.

عنوان مقاله [English]

Canadian government regulations for international trade and health services

نویسنده [English]

  • alex s stry aydin alfaghade