طرح بازنشستگی و محاسبات بیمه ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

این مقاله ابتدا با تشریح دارایی ها و تعهدات مالی صندوق بازنشستگی و مازاد (کسری) صندوق، تداوم فعالیت موفق یک نظام بازنشستگی بر پایه محاسبات علمی را مورد تأکید قرار می دهد. داده ها و اطلاعات مهم مورد نیاز برای محاسبات اکچوئری نیز به شرح ذیل، فهرست و تبیین می شوند: ۱٫ تعداد کارکنان شاغل و بازنشسته، حقوق و مزایای مشمول کسور بازنشستگی، حقوق و مزایای قابل پرداخت به بازنشسته ها؛ ۲٫ پرداخت منظم و به موقع کسور بازنشستگی؛ ۳٫ سن بازنشستگی؛ ۴٫ درصد کسور بازنشستگی و مدت پرداخت آن؛ ۵٫ اختلاف امید به زندگی در مردان و زنان (این مورد، به طور مفصل، در نقاط مختلف جهان، بررسی و یافته ها و در جداول متعدد خلاصه شده است؛ ۶٫ نحوه برقراری حقوق بازنشستگی که در توضیح آن دو شیوه محاسبه حقوق بازنشستگی بر مبنای مستمری معین و محاسبه حقوق بازنشستگی بر مبنای ذخیره معین تبیین می شوند. ۷٫ نحوه سرمایه گذاری از وجوه صندوق. سپس با بررسی نقش سرمایه گذاری در تأمین منابع صندوق، نتیجه گیری می شود که: ۱٫ نرخ بازدهی سرمایه گذاری همواره باید بیش تر از درصد افزایش حقوق زمان اشتغال و حقوق مستمری لحاظ شود؛ ۲٫ در یک نظام بازنشستگی خودکفا، بیش از ۸۰ درصد منابع صندوق از طریق سرمایه گذاری تأمین می شود؛ ۳٫ باآن جام سرمایه گذاری مناسب، می توان سن بازنشستگی را کاهش داد؛ ۴٫ در سرمایه گذاری از وجوه ذخایر صندوق با نرخ پایین، سن بازنشستگی نقش بسیار مهمی ایفا می کند؛ ۵٫ در صورت عدمآن جام سرمایه گذاری از وجوه ذخایر، صندوق بازنشستگی با کسری بودجه هنگفت مواجه می شود.

عنوان مقاله [English]

Retirement plan and insurance calculations

نویسنده [English]

  • ramezan noruzi