دوره و شماره: دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 13، شهریور 1382، صفحه 1-333 
مقدمه ای بر اقتصاد بهداشت

صفحه 45-77

شرمن فولاند ، الن س . گودمن ، میرن استانو مترجم: حسن حق پرست


سیاست اجتماعی و خانواده های گسترده : شواهدی از برنامه بازنشستگی در آفریقای جنوبی

صفحه 79-108

ماریان برتراند ، سندهیل مولناتبان و داگلس میلر مترجم: دکتر هرمز همایون پور