اصلاح نظام بازنشستگی لهستان از ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۴

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

مقاله در بررسی برنامه اصلاح نظام بازنشستگی لهستان از ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۴، نخست با توجه به کشمکش بین گروه ها اجتماعی، ویژگی مصالحه آمیز برنامه مزبور را بررسی می نماید و ملاحظات آن را به ترتیب زیر تبیین می کند:
شرکت ها در قبال کارگران؛ این که هم شرکت ها چیزی از دست ندهند و هم کارگران؛ و لذا سطح مالیات درآمدهای فردی و مالیات بر سود، تغییر نکرد.
کارگران سالمند در قبال کارگران جوان و میانسال؛
گروه های پردرآمد در قبال گروه های کم درآمد؛ تفاوت مستمری بازنشستگی گروه های پردرآمد و کم درآمد کاهش یافت.
کارگران صنعتی در قبال کارگرانی که درگذشته در کشاورزی شاغل بودند: و کارگران زن در قبال کارگران مرد؛ رفتار ترجیحی نسبت به زنان باقی ماند.
دربخش دوم مقاله، اصلاحات سال ۲۰۰۴ به اجمال مورداشاره قرار می گیرد.
آنگاه، نظام بازنشستگی لهستان، قبل از سال ۱۹۹۸ و بعد از سال ۱۹۹۹ بررسی می گردد. به طور خلاصه ، نظام بازنشستگی لهستان این چنین تعریف می شود: ستون اول (صندوق بازنشستگی اجتماعی) اوراق دولتی را می فروشد و از درآمد آن ، مستمری سالمندان را می پردازد. نرخ بهره اوراق دولتی همیشه از نرخ بهره بازار کمتر است، بنابراین انتقال از ستون اول به ستون دوم (بازار) همیشه سودآور است.

عنوان مقاله [English]

اصلاح نظام بازنشستگی لهستان از ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۴

نویسنده [English]

  • hormoz homayunpur