نظام تامین اجتماعی در فرانسه

نویسنده

چکیده

: "نظام جامع تأمین اجتماعی فرانسه از پنج رژیم بیمه‌ای به شرح زیر تشکیل شده است: 1-رژیم بیمهء عمومی کارگران حقوق‌بگیر غیرکشاورزی(شامل حقوق‌بگیران بخش صنعت، بازرگانی و خدمات)؛ 2-رژیم بیمهء کشاورزان(شامل بهره‌برداران و کارگران کشاورزی)؛ 3-رژیم بیمهء غیرحقوق‌بگیر مشاغل غیرکشاورزی(پیشه‌وران،صنعتگران،بازرگانان و صاحبان مشاغل آزاد)؛ 4-رژیم‌های بیمه‌ای خاص(شامل کارمندان دولت،نظامیان کادر رسمی،کارکنان وابسته به‌ انجمن‌های شهر و روستا،کارکنان راه‌آهن فرانسه،کارکنان صنایع برق و گاز،کارگران معادن، دریانوردان و... شورای اداری«آژانس مرکزی سازمانهای تأمین اجتماعی»از نمایندگانی به تعداد مساوی از سه صندوق ملی(بیمهء درمانی،بازنشستگی و کمک‌هزینه‌های عائله‌مندی)تشکیل شده است،که از طرف شورای اداری هریک از صندوق‌های سه‌گانه به نسبت سه‌پنجم از نمایندگان‌ حقوق‌بگیران و دوپنجم از نمایندگان کارفرمایان تعیین می‌شود. به موجب تصویب‌نامهء هیئت وزیران مورخ 62 مارس 2891 که از آوریل 3891 قابلیت‌ اجرا پیدا می‌کرد،به همهء حقوق‌بگیران بیمهء رژیم عمومی این امکان داده شد که با جمع‌آوری‌ سوابق پرداخت حق بیمه به مدت 051 تری مستر(73/5 سال)بتوانند در شصت سالگی با نرخ‌ کامل مستمری یعنی با 05 درصد دستمزد سالانه میانگین ده سال آخر بازنشسته شوند. منتها در رژیم بیمهء بازنشستگی صاحبان حرف و مشاغل کل 61/53 درصد حق بیمه را بیمه‌شده‌ (خویش‌فرما)می‌پردازد،در حالی‌که در رژیم بیمهء عمومی نرخ حق بیمه 61/53 درصد از سه‌ بخش تشکیل می‌شود:8/02 درصد سهم کارفرما،6/55 درصد سهم بیمه‌شده از درآمد زیر سقف مشمول مالیات و 1/06 درصد از مجموع دریافتی‌ها،مبلغ حق بیمهء سالانه نباید از یک‌ حداقل قانونی کمتر باشد که معادل حق بیمه 002 برابر حداقل دستمزد ساعتی در اول ژانویه‌ سال موردنظر است."

عنوان مقاله [English]

Social security system in France

نویسنده [English]

  • abdolhosseyn nikgohar