شاخص های مالی - هزینه ای در بخش بهداشت و درمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

: "شاخص‌های مالی-هزینه‌ای در بخش بهداشت و درمان دکتر محمود کاظمیان‌1 مقدمه روند فزاینده هزینه‌های بهداشتی و درمانی و سهم این هزینه‌ها از تولید ناخالص داخلی‌ (GDP) و اجزای اصلی آن یکی از موضوعات حایز اهمیت در مطالعات و پژوهش‌های اقتصادی بخش‌ بهداشت و درمان محسوب می‌شود. در شیوه محاسباتی معرفی شده توسط"برمن‌"این حساب‌ها می‌تواند به طور مستقل از یکدیگر براساس یکی از پنج نوع طبقه‌بندیهای اقتصادی زیر تهیه و نمایش داده شود: 1)مؤسسات تأمین‌کننده منابع مالی و فراهم‌آورندگان خدمات،2)انواع فعالیت‌ها یا مراقبهای بهداشتی و درمانی،3)موارد یا موضوع هزینه‌ها به تفکیک نیروی انسانی و موارد دیگر هزینه‌ها،4)مناطق جغرافیایی یا اداری کشوری،و 5)طبقه‌بندی اقتصادی اجتماعی‌ خانوارها و دریافت‌کنندگان خدمات مانند آنچه که در مطالعات درآمد-هزینه‌ای خانوارها مورد نظر می‌باشد. تنظیم این حساب‌ها براساس اطلاعات‌ هزینه‌ها در مؤسسات پرداخت‌کننده هزینه‌ها و سایر اطلاعات فراهم آمده در حساب‌های ملی‌ کشور(تهیه شده توسط بانک مرکزی و مرکز آمار ایران)،و در چارچوب یک طبقه‌بندی‌ مستقل برای مؤسسات تأمین‌کننده منابع مالی و فراهم‌آورندگان خدمات،به شرح مورد اشاره‌ توسط"برمن‌"،صورت پذیرفته است‌1. طرح پژوهشی حساب‌های ملی بهداشت و درمان ایران-سالهای 0531-0831،با استناد به مجموعه اطلاعات‌ ثبتی در قوانین بودجه سالانه و مؤسسات تأمین مالی هزینه‌ها و عرضه‌کننده خدمات و همچنین اطلاعات بودجه‌ خانوار و سایر اطلاعات مربوط به هزینه‌های اختصاص یافته به بخش بهداشت و درمان ایران در طول دوره اشاره‌ شده،موضوع طبقه‌بندی و نحوه تنظیم صورت‌هایی مالی هزینه‌ها و مصارف در بخش بهداشت و درمان کشور را برای یک دوره 13 ساله(0831-0531)ارائه نموده است."

عنوان مقاله [English]

Financial Indicators - Costs in the health sector

نویسنده [English]

  • mahmood kazemiyan