بررسی روش های تأمین منابع مالی نظام سلامت در کشورهای منتخب و ارائه الگو برای ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

همانطور که یافته‌های پژوهش نشان داد؛کل مخارج سلامت در کشورهای مورد پژوهش‌ حساسیت در برابر تغییرات متغیرهای مورد بررسی را از خود نشان دادند و ساز و کارهای تأمین‌ منابع مالی نظام سلامت در این کشورها به گونه‌ای است که با وجودی که آن کشورها در وضعیت بهتری از لحاظ درآمد سرانه به سر می‌برند و افراد جامعه دارای رفاه بهترین می‌باشند، اما پرداخت مستقیم از جیب افراد درصد کمتری را در تأمین منابع نظام سلامت این کشورها به خود اختصاص داده است؛در حالی که در کشور ایران آمارها نشان می‌دهد که خطراتی که‌ خانوار به دلیل هزینه‌های مربوط به نظام سلامت با آن مواجه می‌شود،برحسب توان پرداخت‌ آنها توزیع نشده است و نظام سلامتی به گونه‌ای است که افراد یا خانوارها بعضا در آن از طریق خرید مراقبت مورد نیاز خود به سوی فقر سوق داده می‌شوند و یا به دلیل هزینه‌های‌ زیاد،مجبور به عدم خرید مراقبت می‌گردند. بحث و نتیجه‌گیری همانطور که یافته‌های پژوهش نشان داد؛کل مخارج سلامت در کشورهای مورد پژوهش‌ حساسیت در برابر تغییرات متغیرهای مورد پژوهش را از خود نشان دادند و ساز و کارهای‌ تأمین منابع مالی نظام سلامت در این کشورها به گونه‌ای است که با وجودی که آن کشورها در وضعیت بهتری از لحاظ درآمد سرانه به سر می‌برند و افراد جامعه دارای رفاه بهتری‌ می‌باشند،اما پرداخت مستقیم از جیب افراد درصد کمتری را در تأمین منابع نظام سلامت این‌ کشورها به خود اختصاص داده است؛در حالی که در کشور ایران آمارها نشان می‌دهد که‌ خطراتی که خانوار به دلیل هزینه‌های مربوط به نظام سلامت با آن مواجه می‌شود،برحسب‌ توان پرداخت آنها توزیع نشده است و نظام سلامتی به گونه‌ای است که افراد یا خانوارها بعضا در آن از طریق خرید مراقبت مورد نیاز خود به سوی فقر سوق داده می‌شوند و یا به دلیل‌ هزینه‌های زیاد،مجبور به عدم خرید مراقبت می‌گردند

عنوان مقاله [English]

Investigating the methods of financing the health system in selected countries and providing a model for Iran

نویسنده [English]

  • ali maher