زمینه های شکل گیری و روند تحول در بخش درمان سازمان تأمین اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

 "با توجه به عدم رضایت سازمان از نحوه اجرای مفاد تبصره یاد شده و ارائه گزارش‌هایی‌ مبنی بر مصرف اعتبارات ویژه درمان بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی در مواردی غیر از این امر،با تلاش مسئولان سازمان و نمایندگان تشکل‌های کارگری،تبصرهء 01 قانون بودجهء سال 8631 کل کشور به نحوی تنظیم شد که سازمان تأمین اجتماعی و وزارت بهداشت،درمان و آموزش‌ پزشکی هرکدام تکالیفی را به شرح زیر عهده‌دار می‌شدند: 1. سازمان تأمین اجتماعی در ابتدای سال مبلغ 02 میلیارد ریال از اعتبار سهم درمان بیمه‌شدگان به‌ صورت تنخواه‌گردان در اختیار وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی قرار می‌داد تا منحصرا برای ارائه خدمات درمانی بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی مورد استفاده گیرد. با یادآوری این نکته که از سال 4531 تا تاریخ اجرای این‌ قانون،سازمان تأمین اجتماعی فاقد تشکیلات مشخصی برای بیمه درمان بوده است،در اجرای‌ این قانون،سازمان تأمین اجتماعی موظف شد اقدامات زیر را در راستای تعهدات درمانی خود به بیمه‌شدگان،انجام دهد: -انجام تعهدات بندهای الف و ب ماده 3 قانون تأمین اجتماعی مصوب تیر ماه 4531(امور درمان بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی)را به عهده گیرد و این تعهدات را از بخش‌های دولتی و در صورت نیاز از بخش خصوصی با رعایت تعرفه‌ای رسمی تأمین نماید. با توجه به تغییر سیاست‌های بخش درمان کشور در دهه 0731 و مشکلاتی که از ناحیه‌ اجرای ماده 01 آیین‌نامه یاد شده متوجه سازمان بود،در اسفند ماه سال 2731،به پیشنهاد سازمان‌ تأمین اجتماعی،ماده 01 آیین‌نامه اجرایی قانون الزام با تصویب وزرای بهداشت،درمان و آموزش پزشکی،کار و امور اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی اصلاح و روش‌های درمان به‌ شرح زیر تعریف شد1: الف)درمان مستقیم:فقط در واحدهای سازمان اعم از ملکی و استیجاری به اجرا درمی‌آید."

عنوان مقاله [English]

Formation and development trends in the social welfare organization

نویسنده [English]

  • mozafar karimi