مروری بر پوشش خدمات درمانی و برخورداری از خدمات در سازمان بیمه خدمات درمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

"توزیع هزینه‌های درمانی به تفکیک صندوقهای بیمه‌ای‌ در سالهای 5831-0831 (به تصویر صفحه مراجعه شود) منبع:گزارش عملکرد سازمان بیمه خدمات درمانی،5831 داده‌های جداول شمارهء 2،3،4 و 5 و 6 نشان از بی‌عدالتی موجود در استفاده از خدمات‌ بوسیله گروه‌های تحت پوشش در صندوقهای مختلف است،که بویژه در صندوق روستاییان‌ بارزتر است،علیرغم تلاشهای صورت گرفته در سال 4831 و 5831 و بهبود نسبی‌ شاخصهای برخورداری از خدمات(که قابل تأمل است؟)،مصرف بیشتر خدمات در صندوقهای خویش‌فرمایان،کارکنان دولت و سایر اقشار شیفت منابع را به سمت این‌ صندوقها و مصرف کمتر خدمات را در صندوق روستاییان موجب شده است. از سوی دیگر با عنایت به قانون بیمه همگانی خدمات درمانی تکالیف سازمان عبارت‌ است از: -ایجاد صندوقهای موضوع تبصره 5 ماده 5 قانون(صندوق کارکنان دولت،صندوق‌ نیازمندان،صندوق روستاییان و صندوق سایر گروه‌های اجتماعی)به صورت مجزا -دریافت حق سرانه درمان از مشمولان قانون(سهم دولت،دستگاه حمایت‌کننده یا بیمه‌گذار و سهم بیمه شونده) -پرداخ هزینه‌های درمانی بیمه‌شدگان تحت پوشش به افراد حقیقی و حقوقی ذی‌نفع‌ براساس مقررات مربوط -نظارت بر حسن اجرای مفاد قراردادهای ارایه خدمات درمانی و بیمه درمانی به‌ بیمه‌شدگان که با اشخاص حقیقی منعقد شده است و نظارت بر کیفیت و چگونگی ارایه‌ خدمات به بیمه‌شدگان تحت پوشش به طور مستقیم یا از طریق مراجع ذیصلاح -بررسی مطالعه و تحقیق در زمینه امور بیمه خدمات درمانی -بررسی و برآورد میزان حق سرانه درمان و تغییرات آن و ارایه پیشنهاد به وزارت رفاه و تامین اجتماعی به منظور طی مراحل تصویب مراجع ذی صلاح قانونی‌ژ -ارتقای پوشش بیمه درمانی در کشور از طریق اجرای طرح بیمه روستاییان و عشایر، تشکیل صندوق‌هی بیمه خویش‌فرمایان و سایر گروه‌های اجتماعی،اجرای طرح بیمه بستری‌ اقشار بیمه نشده شهری -افزایش دسترسی به خدمات درمانی از طریق افزایش دسترسی اقشار آسیب‌پذیر به‌ خدمات درمانی(از طریق بیمه بستری افراد بیمه نشده) -مداخله در کیفی خدمات درمانی از طریق تشکیل شوراهای فنی،کمیته‌های علمی- تخصصی و بررسی نسخ در جهت بهبود کیفیت خدمات قابل ارایه به بیمه‌شدگان با عنایت به موارد ذکر شده تشکیل سازمان بیمه خدمات درمانی با همه مزایای که داشته‌ است،موفق به ارایه پوشش بیمه‌ای مناسب به جمعیت هدف بویژه روستاییان و اقشار کم‌ درآمد نشده است."

عنوان مقاله [English]

A review of health care coverage and services in the health insurance organization

نویسنده [English]

  • hosseyn zare