مراقبت بلند مدت برای سالمندان در اسپانیا


عنوان مقاله [English]

Study on long-term care costs in Europe Long-term care of the elderly in Italy

نویسنده [English]

  • maryam abolghasem joshaghani
دوره 9، شماره 4 - شماره پیاپی 31
چاپ تابستان ۱۳۹۰
اسفند 1386
صفحه 145-166
  • تاریخ دریافت: 19 دی 1386
  • تاریخ بازنگری: 04 بهمن 1386
  • تاریخ پذیرش: 20 بهمن 1386
  • تاریخ اولین انتشار: 01 اسفند 1386