بیمه مراقبت های بلند مدت در راستای تامین اجتماعی: مطالعه موردی ژاپن

نویسنده


عنوان مقاله [English]

Long-term Care Insurance for Social Security: A Case Study of Japan

نویسنده [English]

  • saeed sehat
دوره 9، شماره 4 - شماره پیاپی 31
چاپ تابستان ۱۳۹۰
اسفند 1386
صفحه 167-190
  • تاریخ دریافت: 10 دی 1386
  • تاریخ بازنگری: 10 بهمن 1386
  • تاریخ پذیرش: 17 بهمن 1386
  • تاریخ اولین انتشار: 01 اسفند 1386