نحوه تعیین پاداش، پایان خدمت کارکنان در اجرای ماده 7 قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل/ خانواده ها و سایر کاکنان مصوب 2/3/79 و ماده 67 آیین نامه استخدامی سازمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده


عنوان مقاله [English]

How to determine the remuneration, the termination of the staff's service in the implementation of Article 7 of the Law on the Amendments to some of the Pensions Regulations, Employed Women / Families and Others, as adopted on 2/3/79 and Article 67 of the Employment Code of the Organization

نویسنده [English]

  • gholamreza ravayee