بررسی عوامل موثر بر رفاه مستمری بگیران بازنشسته سازمان تامین اجتماعی (مطالعه موردی: بازنشستگان شعبه یک کرج)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده


عنوان مقاله [English]

Investigating the Factors Affecting the Retirement Welfare of Retired Persons in Social Security Organization (Case Study: Pensioners of Branch 1 in Karaj)

نویسنده [English]

  • raziye khosravani