شناسایی عوامل موثر بر وفاداری به نشان تجاری از دیدگاه مصرف کنندگان داروهای ایرانی؛ مطالعه موردی: بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی در شهر مشهد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل مؤثر بر وفاداری به نشان تجاری از دیدگاه مصر فکنندگان داروهای ایرانی در بین بیم هشدگان سازمان تأمین اجتماعی در شهر مشهد است. این تحقیق میدانی به روش کاربردی – توسع های و پیمایشی- مقطعی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش، مشتریان سازمان تأمین اجتماعی در شهر مشهد م یباشد که به روش نمون هگیری تصادفی ساده تعداد 270 نفر از مشتریان انتخاب شدند. برای آزمون فرضی هها و تجزیه و تحلیل اطلاعات در قسمت آمار توصیفی، از جداول توزیع فراوانی و شاخ صهای مرکزی و پراکندگی استفاده شد و در بخش آمار استنباطی برای آزمون فرضی هها و تأیید یا رد آنها، از رگرسیون و p برای معناداری مدل و آزمون فریدمن برای رتب هبندی
متغیرها استفاده شد. نتایج توصیفی پژوهش نشان داد که بیشترین پاس خدهندگان پرسشنامه پژوهش حاضر مردان متأهل 36 - 45 سال با مدرک تحصیلی لیسانس م یباشند و نتایج به دست آمده از آزمون فرضیات نیز نشان داد که هر دوازده فرضیه تحقیق پذیرفته شدند و از این رو، مشخص شد که کیفیت ادراک شده، تبلیغات، توصیه دیگران، قیمت، بست هبندی و القا برند خاص از طرف پزشک یا داروخانه بر وفاداری )رفتاری و نگرشی( به نشان تجاری داروهای ایرانی در بین بیم هشدگان سازمان تأمی ناجتماعی در شهر مشهد تأثیر معناداری دارد.

عنوان مقاله [English]

Identifying The Factors of Loyalty to a Trademark in View of the Consumers of Iranian Medicine (Case Study: The Insured of General Office of Social Security in Khorasan Razavi Province, Mashhad City)

نویسنده [English]

  • mahdi ghadamgahi