مطالعۀ تطبیقی نقش و حدود دخالت دولت در سازمان تأمین‌اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکترای حقوق عمومی، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، نویسندۀ مسئول

چکیده

   در سراسر دنیا توافق­های نهادی بسیار گسترده­ای جهت ارائۀ چهارچوبی یکسان برای ادارۀ تأمین‌اجتماعی حاصل شده است. هدف اصلی این پژوهش، مطالعۀ تطبیقی نقش و حدود دخالت دولت در سازمان تأمین‌اجتماعیو اهداف فرعی آن تبیین نظام­های تأمین‌اجتماعی کشورهای منتخب قاره­های پنج­گانه است. این پژوهش به‌روش توصیفی - تحلیلی انجام شده است. روش جمع‌آوری اطلاعات در این پژوهش، کتابخانه­ای  است و  اطلاعات مورد نیاز آن، از کتب، مقالات و اسناد موجود در کتابخانه­ها و سایت­های معتبر گردآوری و سپس اطلاعات به روش توصیفی- تحلیلی پردازش و تحلیل شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می­دهد که مدل و الگوی مخصوص، استاندارد، یکسان و مشترکی، برای نقش و حدود دخالت دولت در سازمان تأمین‌اجتماعی وجود ندارد؛ به‌عبارت دیگر دربرخی از کشورها، استقلال اداری و مالی و عدم تمرکز تأمین‌اجتماعی، اقبال‌ یافته و در برخی دیگر، تمایل بیشتری به کنترل مرکزی همۀ فعالیت­ها در بخش دولتی وجود دارد. در ایران نیز، وظیفۀ تأمین‌اجتماعی را صندوق‌های بیمه‌ای دولتی، غیر‌دولتی و سازمان‌ها و مؤسساتی نظیر سازمان تأمین‌اجتماعی بر‌عهده دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Comparative Study of the role and limits of government interference in social security organization

نویسنده [English]

  • zeynab esmati
Phd in public law, Member of karaj Azad university, Email: Esmati_Tehranbar@Yahoo.Com
چکیده [English]

All over the world, is agreement for presenting the role and limits of government interference framework  in social security organization. The main goal of this research is  The Comparative Study of the role and limits of government interference in social security organization and the second goal of this research is analyze of  role and limits of government interference in social security organization. All over the world. The method of research is analytical. Outcome of this research have shown that there isn’t standard model for role and limits of government interference in social security organization. In one of the country maybe government have role in social security organization and the other isn’t it. Social security In Iran, handle white governmental insurance cash and nongovernmental   organization or institute so social security organization.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • comparative study
  • social security organization
  • role of government
  • interference of government