بررسی اصول اکچوئریال ریسک‌های ادغام صندوق‌های بازنشستگی در صندوق سازمان تأمین اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

معاون فنی/ شرکت بیمه ملت

چکیده

با توجه به بحرانهای صندوق‌های بازنشستگی، پیشنهاد ادغام آنها به‌منظور تقویت پشتوانة مالی صندوق‌های بازنشستگی و کاهش ریسک‌هایی مانند افزایش امید به زندگی  [1] مطرح می‌شوند و ادغام صندوق‌های بازنشستگی یکی از راهکارهای انتخاب‌شده توسط دولت‌ها و سیاست‌گذاران برای خروج از بحران است.
ادغام صندوق‌های بازنشستگی تبعات مالی، حقوقی، اداری و روانی زیادی در پی دارد و، به همین دلیل، باید پس از بررسی‌های دقیق و همه‌جانبه ازطریقِ محاسبات اکچوئریال و اطمینان از شیوة اجرا عملیاتی شود. باوجود این، شناخت پیرامون ابعاد و ویژگی‌های ادغام در کشور، نه‌تنها از لحاظ اکچوئریال، بلکه از نظر مدیریتی محدود، اگر نگوییم ناشناخته، است. برای رفع این شکاف می‌توان از تجربیات سایر کشورها و سازمان‌ها بهره برد تا از این رهگذر راهکارها و روش‌های جدیدی از نظر مدیریتی و محاسباتی شناسایی شوند که تبعات ادغام صندوق‌های بازنشستگی را کاهش دهند. مقاله حاضر با این هدف به مطالعات الگوبرداری و شناخت وضعیت موجود در حوزة ادغام صندوق‌های بازنشستگی اختصاص دارد.
همچنین در این مقاله رویکرد فرایند ادغام صندوق‌های بازنشستگی پیشنهاد شده است، تفکیک فرایند ادغام به سه مرحلة پیش، حین و پس از ادغام است. با این تفکیک می‌توان وظایف مشخصی را به مشاوران اکچوئری صندوق بازنشستگی پذیرنده محول کرد. در این گزارش پیشنهادهایی نیز در رابطه ‌با الگو، گردش کار و ملاک‌های ارزیابی ادغام صندوق‌های بازنشستگی مزایای معین ارائه شده است[1] Longevity

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Actuarial Principals and Requirements for Merging Defined Benefits Pension Funds with Pension Fund of Social Security Organization

نویسنده [English]

  • MOHAMMAD MAHDI AMANI
Technical Deputy/ Melat Insurance Company
چکیده [English]

: Actuarial valuation is one of the main tools for the performance measurement of pension funds which is envisaged the current and future situation of them alongside with financial statements. It is recommended before making decisions about pension funds especially in case of the pension merger. It is also obvious that the reporting of the actuarial valuation including funding reports facilitate the process of pension merger and the decision-making process. Merging which is usually proposed during the financial crisis, support the pension funds and reduce longevity risk. It is adopted by officials and government to handle the financial crisis. The consequences of merging range from administrative, managerial and legal one to psychological one. Managerial and actuarial aspects not only are related together but also have remained unknown. This paper review the other countries experience and practices and develop the framework for pension merger based on the review. This framework with assertion about actuarial duties and activates is broken down into three stages; before, during and after the merger process.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entry Age Normal Cost
  • Fully, Partially and Unfunded Funded Pension
  • Pension Merger