بررسی رابطه سبک های رهبری و پیامدهای رفتاری کارکنان با توجه به نقش میانجیگری سیاست های سازمانی (مطالعه موردی سازمان تامین اجتماعی استان لرستان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی،دانشگاه آزاد اسلامی ،واحد علوم و تحقیقات تهران،ایران

2 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی،واحد علوم و تحقیقات تهران،ایران

3 گروه مدیریت بازرگانی ،دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس تهران،ایران

چکیده

هدف اصلی از این تحقیق بررسی رابطه سبکهای رهبری و پیامدهای رفتاری کارکنان با توجه به نقش میانجیگری سیاستهای سازمانی بود. پژوهش فوق از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری شامل 348کلیه کارمندان سازمان تأمین اجتماعی استان لرستان در سال 1392 بود که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای تعداد 183 به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها 5 پرسش نامه استاندارد شامل، رهبری تحولی باس و آولیو، رهبری تبادلی ویلیام، تعهد سازمانی لانیز، رفتار شهروندی سازمانی چان و سیاست های سازمانی کاراتپ استفاده گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تحلیلی مسیر و آزمونهای t به وسیله نرم افزار smartpls استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که: بین سبک رهبری تحولگرا و پیامدهای رفتاری کارکنان (تعهدسازمانی و رفتارشهروندی) رابطه علی مثبت و معناداری وجود دارد. اما بین سبک رهبری تبادلی و نتایج رفتاری کارکنان رابطه ای مشاهده نگردید. همچنین ادراک کارکنان از سیاستهای سازمانی رابطه بین سبک رهبری تبادلی و تعهد سازمانی را میانجیگری می کند. .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of the Relationship between Leadership Styles and Employees' Behavioural Outcomes with respect to the Mediating Role of Organizational Politics

نویسندگان [English]

  • Mohammad Zahedipoor 1
  • Hosein Vazifehdust 2
  • Asghar Moshabbaki Esfahani 3
1 Department of Business management,Tehran Science and Research Branch Islamic Azad University
2 Professor Tehran Science and Research Branch Islamic Azad University,Iran
3 Associate Professor Tarbiyat Modares University,Iran
چکیده [English]

The present study was conducted with the aim of investigating the relationship between leadership styles and employees' behavioral outcomes with respect to the mediating role of organizational politics. The research methodology was applied and descriptive-correlational in terms of purpose and conduction respectively. Statistical population included all the employees of Social Security Organization of Lorestan Province of Iran in year 2013; and 183 employees were selected as the sample size by using stratified random sampling method. In order to collect data, 5 standard questionnaires were used including transformational leadership of Bass and Avolio, William's transactional leadership, Balfour & Wechsler's organizational commitment, Chun's organizational citizenship behaviour and Karatepe's organizational politics. In order to analyze the data, the path analysis and t-test through smartPLS software were used. The results revealed that there is a positive and significant causal relationship between transformational leadership style and employees’ behavioral outcomes (organizational commitment and citizenship behavior). However, no relationship was observed between transactional leadership style and employees’ behavioral outcomes. Besides, employees’ perception of organizational politics mediates the relationship between transactional leadership style and organizational commitment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Transformational leadership style
  • transactional leadership style
  • perception of organizational politics
  • employees’ behavioral outcomes