شاخص پایداری مستمری در نهادهای بیمه گر سال 2014

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس متخصص گروه محاسبات اجتماعی دفترآمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی

چکیده

همگام با تغییرات نامساعد جمعیتی و سیستم های ناپایدار قدیمی و چندپاره، اصلاحات مستمری در رأس سیاست های کشورها از سالها پیش قرار گرفته است. فرآیند اصلاحات در طیف وسیعی ازکشورها به شکل قابل ملاحظه ای از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. به همین دلیل آلیانز در اولین گام مقوله ی شاخص پایداری مستمری را معرفی می کند. این شاخص ویژگی های مختلف سیستم های مستمری را با عوامل موثر جهت مطالعه و ارزیابی تغییرات ناشی از سیاست گذاری ها در کشورهای مختلف در کل دنیا را ترکیب می کند.
در تعریف پایداری یک سیستم مستمری عمومی در یک کشور، شاخص پایداری مستمری معرف میزان نیاز کشور به انجام اصلاحات جهت حفظ پایداری مالی در بلند مدت می‌باشد، هر چند ارزیابی پارامترهای قانونی و فنی و سازمانی هر کشور به طور مشخص، کار دشواری می باشد. با این اوصاف تعدادی متغیر کلیدی به طور عام در سیستم‌های مستمری‌ ملی فارغ از ویژگی های اختصاصی هر کشور وجود دارند که تأثیر جدی بر پایداری سیستم دارند.
با اتخاذ یک رویکرد منظم جهت مطالعه ی این متغیرهای پویا، شاخص پایداری مستمری جهت ارزیابی پایداری بلندمدت سیستم‌های مستمری ملی بکار گرفته می‌شود که به تبع آن بستر انجام اصلاحات توسط سیاست گذاران و تصمیم‌گیران فراهم می گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

2014 Pension Sustainability Index

نویسنده [English]

  • HEDIEH ALINAGHIKHANI
specialist expert , Social calculation group , statistics and socio economic calculations department , social security organization
چکیده [English]

Driven by unfavorable demographic developments and unsustainable,
outdated or fragmented systems, pension reform has been at the top of
political agendas across the globe for many years now. The reform process
in the wide range of countries addressed by this survey differs considerably
from country to country. This is why Allianz first introduced the Pension
Sustainability Index (PSI)1, which combines the various characteristics of
pension systems with the factors that influence them to help track and
evaluate policy changes made in different countries around the world. In
addressing the sustainability of a country’s public pension system, the PSI
can give an indication of a country’s need for reforms to maintain longterm
financial sustainability. This can be difficult to assess given the many
country-specific institutional, technical and legal parameters. There are,
however, key variables that impact on the sustainability of national pension
systems regardless of a country’s distinct parameters. By taking a methodical
approach to studying these dynamic variables, the PSI is able to evaluate the
long-term sustainability of national pension systems and thus the pressure
on governments to reform these.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "sustainability
  • reform
  • pension"