تعیین و بررسی عوامل مؤثر برحوادث ناشی از کارثبت شده در سازمان تأمین اجتماعی کشور و ارزیابی هزینه‌های اقتصادی آن در طول سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

2 مشاور اداره کل امور فنی مستمری ها

3 گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران

4 گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده

 حوادث ناشی از کار عوامل متعددی دارد. هدف از این مطالعه تعیین و بررسی عوامل مؤثر برحوادث ناشی از کار ثبت‌شده در سازمان تأمین اجتماعی کل کشور و ارزیابی هزینه‌های اقتصادی آن در طول سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ است. مطالعۀ حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی است که حوادث ثبت‌شده در سازمان تأمین اجتماعی طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ انجام شد. ابتدا داده‌های اولیه حوادث شامل داده‌هایی که در سیستم ثبت حوادث تأمین اجتماعی وجود داشت استخراج و پس از طبقه‌بندی، تحلیل و محاسبات آماری انجام شد. از آزمون چندمتغیره و محاسبات اقتصادی در تحلیل داده‌ها استفاده گردید. سال‌های از از دست‌رفتۀ زندگی توسط جدول طول عمر محاسبه شد. امید به زندگی برای فوت‌شدگان و ازکار افتادگان کلی از جدول‌های طول عمر استخراج و مجموع آنها به مثابۀ سالهای از دست‌رفتۀ زندگی به عنوان شاخص دالی محاسبه شده است. این شاخص با مدل (ANSI) نیز برآورد شد. بر حسب آمار تأمین اجتماعی، درصد افراد حادثه‌دیده به نسبت بیمه‌شده ، طی این پنج سال؛ ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴، تقریباً ثابت بوده است. به طوری که ضریب شیوع حادثه در سال ۹۰، ۱٫۸۸ و در سال ۹۴ با سیر نزولی به ۱٫۴۷ کاهش پیدا کرده است. همچنین در بررسی حوادث بر حسب نوع حادثه حدود ۶۰ درصد موارد حوادث مربوط به بریدگی و قطع عضو، سقوط و لغزیدن و گیرکردن داخل یا بین اشیا است. سال ۹۲ بیشترین آمار از کار افتادۀ کلی و فوت را بین این پنج سال بر حسب شاخص دالی و ANSI (به ترتیب ۱۱۹۹۴ و ۵۲۲۴ سال) داشته است. مجموع ارزش فعلی تعهدات سازمان (سال ۱۳۹۶) تقریباً از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۳۹۲ حالت صعودی داشته است و در سال ۱۳۹۲ تقریباً با هزینۀ انسانی معادل ۸۹/۸۶ میلیارد تومان بیشترین هزینه در بین سال‌های ۱۳۹۰ تا ۹۴ را برای سازمان در بردارد. بر اساس نتایج حاصل، با وجودِ کاهش تدریجی شیوع بیماری‌ها در سال منتهی به ۹۵، توجه به کاهش شیوع آنها از جنبۀ علل حوادث و اثرات اقتصادی آن بسیار مهم است. به خصوص از دیدگاه حفظ حرمت وکرامت انسانی همچنین از جنبۀ بهره‌وری سازمان توجه به اقدامات پیشگیرانۀ حوادث شغلی مهم است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining and Studying influencing factors on the registered Occupational Accidents and their Economic evaluation in Iranian Social Security Organization during 2011 to 2015.

نویسندگان [English]

  • Adel Mazloumi 1
  • Seyyed Mohammadreza Meshkati 2
  • Reza Fazli 3
  • Mostafa Hoseini 4
1 Associate professor, Department of Occupational Health Engineering, School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
2 Consultant of the pension technical affairs, Social Insurance Organization
3 Department of Occupational Health Engineering, School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences
4 Department of Epidemiology and Bio-statistics, School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences
چکیده [English]

Occupational accidents occur due to various causes. The aim of this study was to determine and to examine the casual factors of occupational accidents registered in Security Organization. The current study was a descriptive and analytical study on the registered occupational accidents in Iranian Social Security Organization (ISSO) during the years 2011 by 2015. First, the primary data including the data were existed at the accident registration system of ISSO were extracted and then, it was statistically analyzed after data classification. The multivariate statistical analyses and also economic evaluations were adopted in this research.
The index of Years of Life lost (YLL) was estimated using the life tables. The life expectancy for the death and permanent-disabled people were extracted through the life-tables and the sum of them was calculated as the Disability Adjusted Life Years (DALY) index. This index was additionally estimated using ANSI model as well. Based on the ISSO’s statistics, the percentage of injured people to the total insured population was roughly constant during the year 2011 to 2015. As, the prevalence of the accident was 1.88 at 2011 with a decreasing trend of 1.47 by 2015.  In addition, considering the type of accidents surveyed in this study, about 60% of accidents were related to the cutting and amputation, falling, slipping, and catching within or between objects. Based on the DALY and ANSI indices, the highest number of death as well as the number of permanent-disabled people (11994 and 5224 years, respectively) were only observed in 2013 during the five years of study. The total current value of the ISSO commitments (in 2015), approximately from 2011 to 2013 had an increasing trend and in 2013 with a highest rate of 868.90 billion Rials during these years cost to the ISSO. In accordance to the findings in this study, despite of the deceasing trend of accidents by the year 2015, focusing on the decreasing of such accidents from the ssviewpoints of casual factors and its economic impacts are of importance. Particularly, from the viewpoints of human dignity and value and also considering the productivity of ISSO, looking at the preventive and remedial actions are very important.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Accident"
  • "Social Insurance"
  • "Economic losses"