چالش های برون سپاری ارائه خدمات سلامت به بخش خصوصی از دیدگاه کارکنان دانشگاه علوم پزشکی مشهد: یک مطالعه کیفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی ایران

2 مدیر سرمایه انسانی، معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: یکی از راهبردهای ساختاربندی مجدد در نظام سلامت مشارکت بخش خصوصی و تکیه بر بازار است. عدم توجه به موانع و چالش‌های برون‌سپاری خدمات سلامت به بخش خصوصی ممکن است به شکست طرح منجر شود و صدمات جبران‌ناپذیری بر بدنۀ نظام سلامت وارد آورد. این مطالعه با هدف شناسایی چالش‌های برون‌سپاری خدمات سلامت به بخش خصوصی نگاشته شده است.
روش بررسی: مطالعۀ حاضر از نوع کیفی با رویکرد تحلیل محتوا است که به‌صورت مقطعی در نیمۀ دوم سال ۱۳۹۵ انجام گرفت. نمونه‌گیری به‌صورت هدف مند بوده و تا اشباع داده‌ها ادامه یافت. نمونۀ پژوهش شامل ۱۶ نفر از صاحب‌نظران در حوزۀ برون‌سپاری و مدیران و کارشناسان بهبود کیفیت بیمارستان بودند. جمع‌آوری داده‌ها با مصاحبۀ عمیق و تحلیل داده‌ها با روش تحلیل محتوا و با درنظرگرفتن معیارهای موثق‌بودن، معتبربودن و قابلیت تثبیت داده‌ها انجام گرفت.
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش شامل هفت چالش اصلی بود: مسائل اقتصادی (۴ زیر موضوع)، مشکلات ساختاری (۱۲ زیرموضوع)، چالش‌های نیروی انسانی (۷ زیرموضوع)، مسئولیت و پاسخ‌گویی (۴ زیرموضوع)، چالش‌های برنامه‌ریزی (۷ زیرموضوع)، کارایی (۵ زیرموضوع) و شرکت‌های خصوصی (۷ زیرموضوع).
نتیجه‌گیری: برون‌سپاری خدمات سلامت به بخش خصوصی با چالش‌های زیادی روبه‎‌رو است و رفع آنها می‌تواند گام بزرگی در ارتقای کیفیت خدمات سلامت باشد. مشکلات ساختاری از موضوع‌های اصلی و پردامنۀ مطرح‌شده از طرف مصاحبه‌شوندگان بود. پیشنهاد می‌شود، مدیران قبل از اجرای طرح‌های برون‌سپاری، تهمیدات لازم به‌منظور دوری هرچه بیشتر از این چالش‌ها را در نظر بگیرند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Challenges of Outsourcing Health Services to the Private Sector from the Viewpoint of Employees of Mashhad University of Medical Sciences: A Qualitative Study

نویسندگان [English]

  • vahid rasi 1
  • farzaneh doosty 1
  • abdollah reihani yasavoli 2
1 Iran university of medical sciences
2 Ph.D. of Human Resource Management. Human capital manager, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, IR Iran.
چکیده [English]

Background and Purpose: One of the strategies of the the health system is (participation of) private sector and relying on the market. Lack of attention to the obstacles and challenges of Outsourcing Health Services to the Private Sector may lead to failure and irreparable damage to the health system. The present study aimed at identifying the challenges of Outsourcing Health Services to the Private Sector.

Materials and Methods: This study was done in the form of qualitative research using a content analysis method conducted in a cross-sectional manner in late 2016. To this end, sampling was a purposive type and it continued until the data saturation was fulfilled.
 The participants consisted of 16 experts, managers and Quality improvement experts of hospitals  Data collection  was conducted through in-depth interviews. Content analysis approach was used to data analyzing with regard to validity, reliability, and consolidation capabilities of data.
Findings: Findings were included seven main challenges: Economic issues (4 sub-theme), Structural problems (12 sub-theme), Manpower challenges (7 sub-theme), Responsibility and accountability (4 sub-theme), planning challenges (7 sub-theme), Efficiency (5 sub-theme) and private companies (7 sub-theme). 
Conclusions: There are many challenges in Outsourcing Health Services to the Private Sector and Solv them can be a step in achieving  improve the quality of health services. Structural problems were the major issues raised by interviewees. It is suggested, administrators before Outsourcing, in order to avoid any more of these challenges

کلیدواژه‌ها [English]

  • Health system
  • Outsourcing Health Services
  • Private Sector