طراحی نظام مدیریت جانشین‌‌پروری در سازمان تامین اجتماعی (مورد مطالعه: اداره کل تامین اجتماعی غرب تهران بزرگ)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 رییس شعبه یک تامین اجتماعی تهران

2 گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قائم شهر، تهران، ایران

چکیده

تحقیق حاضر با هدف طراحی نظام مدیریت جانشین‌پروری در سازمان تامین اجتماعی انجام گردید. جامعه آماری تحقیق شامل خبرگان و متخصصین در امور بیمه تامین اجتماعی در اداره کل غرب تهران بزرگ بودند. ابزار گردآوری داده‌ها مصاحبه نیمه‌ساختار یافته و پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی آن به صورت روایی محتوا و پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ بررسی و مورد تایید قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار Expert Choices و SPSS و بکارگیری روش AHP فازی و روش تحلیل تم انجام گردید. در این تحقیق ابتدا مدل تحقیق بر اساس مدل کیم اعتباریابی گردید و شاخص‌های مهم اولویت‌بندی شدند. نتایج تحلیل‌ها نشان داد که ترتیب اهمیت معیارها بدین گونه بود: 1)ارزیابی کاندیدا؛ 2)تعیین خط‌مشی و روش‌ها؛ 3)توسعه کاندیدا؛ 4)ارزیابی نظام مدیریت و برنامه‌ریزی جانشین‌پروری. سپس با استفاده از روش تحلیل تم، محتوای مصاحبه‏ها کدگذاری شده و به شناسایی مفاهیم، معیارها و زیرمعیارهای جدید پرداخته و با بهره‏گیری از فاکتورهای مدل کیم، مدل پیشنهادی طراحی گردید. این مدل شامل چهار معیار اصلی شرایط حداقلی (دارای 7 زیر معیار)، ارزیابی کاندیدا (دارای 15 زیرمعیار)، توسعه کاندیدا (دارای 8 زیرمعیار) و معیار ویژگی‏های شغلی و سازمانی (دارای 8 زیرمعیار) می‏باشد. همچنین نتایج نشان داد که طرح جانشین‌پروری در سازمان تامین اجتماعی (اداره کل غرب تهران بزرگ) می‌تواند پست‌های مدیر/ معاون اداره کل، رئیس شعبه/ رئیس اداره تخصصی، معاون شعبه/ کارشناس متخصص و مسئولین واحدهای اجرایی را دربرگیرد و مسئولیت اصلی اجرای طرح جانشین‌پروری و بازبینی آن نیز به عهده اداره نظارت و ارزشیابی سازمان می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a succession management system in the Social Security Organization (Case Study: Social Security Department of the West of Tehran)

نویسندگان [English]

  • Nooshafarin Chatrchi 1
  • Mojtaba Tabari 2
1 Head of Tehran Social Security Branch
2 Management department, Islamic Azad University, Ghaemshahr Unit, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to design a succession management system in the social security organization‌. The statistical population of the study consisted of experts in social security affairs at the Department of the West of Tehran‌. Data were collected by a semi-structured interview and a researcher-made questionnaire. The validity of the questionnaire was verified by content validity and the reliability of the questionnaire was confirmed by Cronbach's alpha. Data analysis was performed using Expert Choices software and SPSS software, using Fuzzy AHP method and the theme analysis method. In this research, the model was first validated based on the Kim model and the important indicators were prioritized. The results of the analysis showed that the order of significance of the criteria was as follows: 1) the candidate's evaluation; 2) the determination of the policy and methods; 3) the development of the candidate; 4) assessment of the management system and planning of the succession. Then, using the theme analysis method, the content of the interviews was codified and to identify new concepts, criteria and sub-criteria, and using the Kim model factors, the proposed model was designed. This model consists of four main criteria of minimal conditions (with 7 sub-criteria), a candidate assessment (with 15 sub-criteria), a candidate development (with 8 sub-criteria), and a criterion of occupational and organizational characteristics (with 8 sub-criteria). The results indicated that the main responsibility for the implementation of the succession plan and its review is the responsibility of the Agency's Monitoring and Evaluation Office.
Office.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Succession
  • Succession Management System
  • Kim model
  • Social Security Organization