تعارض خصوصی سازی و عدالت اجتماعی در حقوق کار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

حقوق عمومی/دانشکده حقوق و علوم سیاسی/دانشگاه تهران/تهران/ایران

چکیده

طرح مساله: عدالت اجتماعی از اساسی ترین اصول نظام اجتماعی است که با وجود ارائه تعاریف مختلف از سوی صاحب نظران و اندیشمندان سیاسی و اجتماعی در خصوص اصالت و حقانیت آن تردیدی وجود ندارد. تحقق عدالت اجتماعی مبنای توجیهی فلسفه وجودی دولت و سنگ بنای مشروعیت اقدامات آن درعرصه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جامعه است. از طرفی خصوصی سازی اصطلاحی فراگیر است که به واگذاری کنترل عملیاتی و یا مالی موسسات در مالکیت دولت به بخش خصوصی اشاره می کند و ایننکته که با خصوصی سازی در این حوزه چتر حمایتی دولت کم خواهد شد همواره بیم این می‌رود که سرمایه داران وکارفرمایان با توجه به هدف اصلی خود که همانا کسب سود بیشتر بوده است در روابط کارگر و کارفرمایی به سمت تضعیف عدالت اجتماعی گام بردارند.
روش: این مقاله با بهره گیری از روش هایی چون تحلیل محتوا و تحقیق کتابخانه ای سعی درجمع آوری داده های مورد نیاز می نماییم و سپس با توجه به نظری بودن موضوع به استدلال و استنتاج صحیح مطلب بر می‌آییم.
یافته ها:نظرات اندیشمندان در حوزه عدالت اجتماعی در حقوق کار را می‌توان مبنای سنجش تاثیر خصوصی سازی بر این حوزه در نظرگرفت.در این مطالعه که جنبه میان رشته ای بین رشته های حقوق ، اقتصاد و جامعه شناسی می‌باشد به صورت روش توصیفی و تحلیلی به بررسی رابطه عدالت اجتماعی و خصوصی سازی و نقش آن در تحقق عدالت اجتماعی درحقوق کار پرداختیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Conflict of privatization and social justice in labor law

نویسندگان [English]

  • amirali dehghani
  • kheyrollah parvin
public law/Faculty of Law and Political Science/university of tehran/ tehran/ iran
چکیده [English]

Social justice can be considered as one of the most basic principles of the social system, which, despite the various definitions provided by social and political philosophers and scholars about the authenticity of it, there is not in doubt in it . On the other hand, privatization refers to a pervasive and diverse term that refers to the assignment of operational or financial control of institutions in the state ownership to the private sector. the point with privatization in this area the government's support will be diminished, so it is always feared that capitalists and employers have taken steps to undermine social justice, in line with their main goal of earning more profit, in the relations between the worker and the employer
Method: This article, by using methods such as content analysis and library research, tries to collect the required data, and then, in light of the theoretical point of view, we arrive at the correct reasoning and inference.
Findings: The views of philosophers in the area of social justice in labor law can be considered as the basis for assessing the impact of privatization on this area. In this study, which is an interdisciplinary aspect in the fields of law, economics and sociology, we use a descriptive and analytical method to examine the relationship between social justice and privatization and its role in the realization of social justice in labor law.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ' Privatization ''
  • '' conflict ''
  • '' law' '
  • ' 'social justice' '
  • ' labor law' '