بررسی وضعیت نظام سلامت ایران از نظر تعارض منافع ساختاری از جنبه مالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه سیاست گذاری و اقتصاد سلامت/ موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی

چکیده

تعارض منافع ساختاری(شکلی) در نظام سلامت به حالتی گفته می‌شود که یکی از نهادها وظایف متفاوتی داشته باشد و اهداف فرعی‌اش در تعارض با هدف اصلی‌اش باشد. این تعارض می‌تواند هزینه‌های نظام سلامت را به شدت افزایش و کارایی را به صورت معنی‌داری کاهش دهد لذا بررسی آن حائز اهمیت می‌باشد. تعارض منافع می‌تواند در بعد مالی یا غیرمالی ایجاد شود که در این تحقیق جنبه مالی مورد بررسی قرار گرفته است. مطابق مبانی نظری، در نظام سلامت اگر 1-نظیم‌کننده نظام(متولی)، همزمان ارائه‌کننده خدمات و یا 2-تامین‌کننده مالی، همزمان ارائه‌کننده خدمات باشد، تعارض منافع ساختاری ایجاد می‌شود.
در نظام سلامت ایران نقش‌های تولیت، تامین‌کننده مالی و ارائه‌کننده خدمت، به‌روشنی تقسیم نشده‌اند. وزارت بهداشت در هر سه نقش فوق فعالیت می‌کند، سازمان تامین اجتماعی نیز در دو حیطه تامین‌کننده مالی و ارائه‌کننده خدمت فعالیت می‌کند. بخش خصوصی نیز ارائه کننده خدمات است. مطابق بررسی به عمل آمده در این مقاله، از نظر ظاهری هم در وظایف وزارت بهداشت و هم در وظایف سازمان تامین اجتماعی، تعارض منافع وجود دارد. بررسی بیشتر نشان داد که از نظر ماهوی، در وظایف سازمان تامین اجتماعی تعارض منافع وجود ندارد ولی در وظایف وزارت بهداشت وجود دارد. یافته ها نشان داد که نظام سلامت ایران از تعارض منافع ساختاری نوع اول، که شدیدتر است و حتی چون وزارت بهداشت (دولت) در وظیفه تولیت و ارائه خدمت نقش چشمگیری دارد لذا از بدترین نوع تعارض منافع ساختاری رنج می‌برد. و راه حلی که می‌توان پیشنهاد داد این است که ارائه خدمات از وزارت بهداشت جدا شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

surveying health system of Iran about financial Structural conflict of interest

نویسنده [English]

  • Ramin Shirdel
policy making and health economics/ social security organization research institute
چکیده [English]

The conflict of structural interests in the health system means the situation that one institution has different duties and its subordinate aims are in conflict with its original aim. This conflict can greatly increase the cost of the health system and reduce its effectiveness significantly. Therefore, it is important to consider it. A conflict of interest can be created in financial or non-financial aspects. In this paper the financial aspect has been considered. According to the theoretical foundations, in the health system there are two types of conflicts of interest: 1) regulation system organization, simultaneously provide health services; and 2) financial provider, simultaneously provide health services. In the health system of Iran, the roles of the system regulation, the financial provider and the service provider are not well-defined. The Ministry of Health works on all three of these functions; the Social Security organization also operates in two areas: financial provider and service provider. The private sector is also a service provider. According to the article, there is a conflict of interest both in the duties of the Ministry of Health and in the duties of the Social Security Organization. A further study showed that there was no conflict of interest in the social security organization's duties, but there are in the Ministry of Health. The findings showed that Iran's health system is suffering from the first-mentioned type of structural conflict of interest. The solution that can be proposed is to separate the providing duty from the Ministry of Health.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran
  • health system
  • structural conflict of interest
  • structural reform