اثرات پیری جمعیت بر هزینه مراقبتهای بهداشتی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 علوم اقتصاد، دانشکده اقتصاد و‌مدیریت، دانشگاه ارومیه

2 علوم اقتصادی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه ارومیه

چکیده

مقدمه: یکی از عوامل تأثیر گذار بر هزینه‌های سلامت پیری جمعیت است، رشد فزاینده هزینه‌های سلامت در بیشتر کشورهای جهان و پیامد‌های آن باعث شده است که بسیاری از پژوهش‌ها در دهه‌ی گذشته به بررسی عوامل مؤثر بر هزینه های سلامت بپردازند. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر پیری جمعیت بر هزینه‌های بخش سلامت در ایران می‌باشد.
روش بررسی: این مطالعه از نوع مطالعه تحلیلی در حیطه کاربردی اقتصاد است که با استفاده از داده‌های سری زمانی سال‌های 1395-1352 به بررسی تأثیر پیری جمعیت، رشد اقتصادی و شهرنشینی بر هزینه‌های بخش سلامت در ایران پرداخته است، به این منظور از روشBayesian-VAR استفاده شده است. داده‌های آماری از سایت‌های اینترنتی به خصوص سایت بانک مرکزی، مرکز آمار و بانک جهانی تهیه شده است و تحلیل داده‌ها به کمک نرم افزار Eviews انجام شده است.
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان داد 1/0 تغییرات هزینه‌های بخش سلامت ناشی از تغییرات جمعیت سالمند می-باشد با توجه به این که در مدل برآورد شده ضریب پیری جمعیت 03/2 می‌باشد لذا با افزایش یک درصدی جمعیت سالمند، هزینه‌های سلامت بیش از 2% افزایش خواهد یافت، همچنین شهرنشینی به واسطه بهتر بودن شرایط بهداشتی و رفاهی در شهرها و رشد اقتصادی به واسطه افزایش سطح رفاه اقتصادی و افزایش بهداشت عمومی موجب کاهش هزینه‌های بخش سلامت می‌شود.
نتیجه‌گیری: نتایج تحقیق حاکی از آن است که با افزایش سالمندی هزینه‌های بخش سلامت نیز افزایش پیدا می-کند؛ لذا، سیایت‌گذاران و برنامه‌ریزان باید زیر ساخت‌های لازم را برای پدیده سالمندی جمعیت انجام دهند تا از تأثیرات آن تا حد امکان کاسته شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effects of population ageing on health care expenditure in Iran

نویسندگان [English]

  • Forough Shojaei 1
  • S. Jamaledin Mohseni Zonouzi 2
  • Yousef Mohammadzadeh 2
1 Economics, Faculty of Economics and Management,urmia university
2 Economics, Faculty Of Economics and Management, urmia university
چکیده [English]

introduction : one of the factors influencing the health cost of the population , the increasing growth of health costs in most countries and the outcome has led many research to investigate effective factors on health costs in the last decade . the aim of this study is investigating the impact of aging population on health sector costs in iran . the study methodology : this study of the kind of analytic study in the realm of economic sciences has been used to study the effect of aging population , economic growth and urbanization on health sector costs in iran , in order to use Bayesian - VAR method . statistical data from internet sites , especially the central bank , data center and the world bank have been prepared and data analysis has been done by Eviews software . the findings indicated that 1 / 0 changes in health care costs caused by population changes can increase over 2 % with an increase of one percent of the elderly population , as well as the growth of health and welfare conditions in cities and economic growth by increasing the level of economic welfare and increasing public health will reduce the cost of health . the results : the results of the research show that by increasing the level of health expenditure , both investors and planners must do the required infrastructure for the aging population to reduce its effects to the extent possible .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aging population
  • Health
  • costs