بررسی رابطه بین مدیریت منابع انسانی قابلیت‌محور و کارآفرینانه در سازمان تأمین اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس متخصص معین دفتر هماهنگی-سازمان تامین اجتماعی

چکیده

مقدمه: در این تحقیق رابطۀ بین مدیریت منابع انسانی قابلیت‌محور و جهت‌گیری کارآفرینانه و تأثیر آن بر عملکرد در سازمان تأمین اجتماعی، با توجه به نقش تعدیل‌کنندگی نوآوری دوجانبه‌گرا بررسی شده است.
روش: روش این تحقیق، توصیفی و از نوع پیمایشی است که به شکل میدانی سامان پذیرفته است. جامعه آماری این تحقیق را مدیران، کارشناسان و کارمندان سازمان تأمین اجتماعی شهر تهران (7000 نفر) تشکیل داده‌اند. تعداد نمونه‌ها 364 نفر، بر اساس جدول مورگان تعیین شد. برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسش‌نامه ژانگ و همکاران (2016) اقتباس شده است. تجزیه و تحلیل داده‌ها، از آمار توصیفی نظیر میانگین، فراوانی، حداقل، حداکثر، و انحراف استاندارد برای توصیف جامعه و در آمار استنباطی از تکنیک آماری کولموگروف برای تعیین نرمال‌بودن داده‌ها و از آزمون تحلیل مسیر با استفاده از نرم افزار PLS انجام پذیرفت.
یافته‌ها: تحلیل داده‌ها نشان داد که مدیریت منابع انسانی قابلیت‌محور بر عملکرد سازمانی تأثیر می‌گذارد. جهت‌گیری کارآفرینانه‌محور نیز بر عملکرد سازمانی تأثیر دارد. نتایج نشان داد نوآوری دوجانبه‌گرا، روابط بین مدیریت منابع انسانی قابلیت‌محور و عملکرد سازمانی و روابط بین جهت‌گیری کارآفرینانه‌محور و عملکرد سازمانی را تعدیل می‌کند.
نتیجه: در نهایت به مدیران و کارشناسان پیشنهاد‌هایی برای افزایش جهت‌گیری کارآفرینانه داده شد تا کارمندان برای ارتقای مهارت و دانش شغلشان در سمینارها و کنفرانس‌‌های آموزشی شرکت کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study the Relationship between Capability- based Human Resources Management (CB-HRM) and Entrepreneurial Orientations on Organization Performance: The Moderating Role of Innovation Ambidexterity

نویسنده [English]

  • Mohammad Rahmani
Specialist Specialist Coordinating Office - Social Security Organization
چکیده [English]

In this research, the relationship between HR-based capability and entrepreneurial orientation on organizational performance has been investigated considering the moderating role of bi-directional innovation in the social security organization. The method of this research is descriptive and has a field survey. The statistical population of this research consisted of managers, experts and employees of the social security organization of Tehran city (7000 people). The number of samples was 364, based on Morgan’s table. The Zhang et al (2016) questionnaire was adapted to collect information. Data analysis was performed using descriptive statistics such as mean, frequency, minimum, maximum, and standard deviation for describing the society. In inferential statistics, Kolmogrov’s statistical technique was used to determine the normality of the data and to analyze the path analysis using PLS software. accepted. Results and analysis of the data showed that HRM has a significant effect on organizational performance. Entrepreneurial-based integration has an impact on organizational performance. -Butual innovation, moderates the relationship between HRM, capability-centered and organizational performance. Bilateralist innovation modifies the relationship between entrepreneurial orientation and organizational performance. Eventually, managers and experts offer suggestions to increase entrepreneurial orientation, train employees in raising their skills and knowledge about their work by holding seminars and conferences.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human resource management
  • Organizational Performance
  • Innovation
  • Bilateral Orientation