تحلیل سیاست‌گذاری فرایند مفاصا حساب؛ «مورد مطالعه: قراردادهای پژوهشی مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 اندیشکدۀ حکمرانی دانشگاه شریف

3 مدرسه اقتصاد و سیاست لندن

چکیده

هدف: در مقاله حاضر به بررسی و تحلیل معضلات مفاصا حساب قراردادهای پژوهشی مؤسسه عالی تأمین اجتماعی از دیدگاه ذی­نفعان مختلف (پژوهشگران یا پیمانکاران قراردادهای پژوهشی، سازمان تأمین اجتماعی، مؤسسه عالی پژوهش) پرداخته شده است.
روش: در بخش اول پژوهش برای تحلیل قوانین از روش تحلیل محتوای کیفی و در بخش دوم ضمن انجام مشاهده مشارکتی و انجام مصاحبه­ های نیمه ­ساختاریافته با 23 نفر از ذی­ نفعان و مطلعان معرفی ­شده از سمت مؤسسه­ عالی، برای تحلیل داده ­ها از تکنیک تحلیل مضمونی (تماتیک) استفاده شده است.
یافته­ها: مهم­ترین معضلات شناسایی ­شده برگرفته از تحلیل قوانین و اسناد، به‌این‌ترتیب است: شفاف‌نبودن ماده 38 قانون تأمین اجتماعی: ماده 38 قانون قراردادهای پژوهشی را به‌صورت شفاف توضیح نداده است. عدم پرداختن صریح به حقوق پیمانکاران در متن قوانین، در متن قوانین به حقوق و اعتراضات پیمانکاران اشاره صریحی نشده است. نادیده‌گرفتن نظارت بر اجرای مفاصا حساب، بحث نظارت به چگونگی اجرای قوانین در متن قانون نادیده گرفته شده است. در بخش دوم پژوهش معضلات و چالش­های مطرح ­شده از سوی مصاحبه­ شوندگان عبارتند از: طولانی‌بودن فرایند مفاصا حساب، عدم وجود وحدت رویه در شعب و عدم ایجاد سابقه در ازای پرداخت حق بیمه. مصاحبه­ شوندگان ارزیابی کرده­ اند که رویه جاری در فرایند مفاصا حساب منجر به عدم تمایل پژوهشگران به همکاری‌های مجدد و انجام پروژه پژوهشی برای مؤسسه­ و ایجاد ذهنیت منفی به سازمان و مؤسسه در میان پژوهشگران، اساتید دانشگاه و نخبگان دانشگاهی خواهد شد.
نتیجه­گیری: شیوه عمل سازمان تأمین اجتماعی و شعبه‌های آن در بیمه قراردادهای پژوهشی از منطق مشخصی تبعیت نمی‌کند. اولین پیشنهاد و راهکار پژوهش معطوف به اصلاح قانون تأمین اجتماعی است؛ به‌نحوی‌که از نظر قانونی هیچ‌گونه شکاف و ابهامی در مرحله اجرا وجود نداشته باشد. همچنین، اصلاح روند مفاصا حساب امری ضروری است و باید در دستور کار مؤسسه و سازمان تأمین اجتماعی قرار گیرد. برای این منظور 1- مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی می‌تواند به عنوان کارفرمای قراردادهای پژوهشی چارتی به‌منظور راهنمایی پیمانکاران، برای انجام امور مفاصا حساب در مراحل مختلف قرار دهد. 2- مؤسسه می‌تواند مانند برخی دیگر از سازمان­ها و مؤسسات پژوهشی زیرمجموعه نهادهای دولتی مستقلاً مفاصا حساب پروژه­ های داخلی مؤسسه را به‌صورت درون­بخشی اصلاح و بهسازی کند، این اصلاحات می‌تواند در اتخاذ رویه­ های عملی همچون تعامل بیشتر با شعب برای تسریع امور پیمانکاران در شعبه مربوطه، کسر حق بیمه توسط خود مؤسسه و عدم ارجاع پژوهشگران به شعب، افزایش ارزش اسمی­ قراردادها و دستمزد پژوهشگران به میزان کسورات مقرر و نظایر آن تجلی پیدا کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the Policy Making of Settlement Process; Topic: Research Contracts of Social Security Organization Research Institute

نویسندگان [English]

  • Maryam Rahimi 1
  • Emadodin Payandeh 2
  • Peyman Zinati 3
1 Tehran University
2 Sharif Governance and Policy Think Tank
3 LES
چکیده [English]

Purpose:Present research seeks to investigate and analyze the problems existedin the account Settlement of research contracts of Social Security Organization Research Institute in view of various beneficiaries (researchers and contactors of research contracts, Social Security Organization, Social Security Organization Research Institute).
 
Method: In the first part of research, qualitative content analysis is used in orderto analyze the laws. In the second part while participatory observation and semi-structured interviews with 23 beneficiaries and informed persons that were introduced by the institution, thematic analysis technique (thematic) was used.
 
Findings:The most important identified problems from the analysis of laws and
 
documents are: Lack of transparency in Article 38 of the Social Security Act:Article 38 of Law on Research Contracts does not explicitly explain. No explicit explanation about contractor’s rights in the law, there is no mention about the contractor’s rights and their objection in the law. Ignoring implementation of accounts settlementsupervision, the implementation of accounts settlement supervisionis ignored in the law. In the second part ofthe research, considered problems and challenges of interviewees consists: time of settlement process, lack of procedural unity in the branches, no record for premium payment. Interviewees evaluate that current procedure in the process of account settlement will results in unwillingness of researchers for re-cooperation of research project for institution and will create negative mentality for researchers, university professors and university elites, about organization and institution.
 
Conclusion:The way thatSocialSecurityOrganization and its branches act inresearch contract of insurance does not follow certain logic. The first suggestion and solution of research is to modify Social Security Act; in a way that there won’t be any legal ambiguity at the implementation. Also modifying the account 
settlement process is necessary and should be on the agenda of institution and Social Security Organization. For this purpose 1- Social Security Organization Research Institute can, as an employer of research contracts, provide a chart to advise contractors for account settlement in the various parts. The Institution like some other organizations and research institution of subsidiaries government agencies can independently modify and improve the settlement of internal projects of institution.These modifications could include practical procedures such as greater interaction with the branches to expedite contractor affairs in the respective branch, deducting the institution’s premiumsby the institution, and no referring of researchers to the branches, increasing the nominal value of contracts and the salaries of researchers by deductions and something like this.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Security
  • Contractor
  • Research Contracts
  • Settlement
  • Social Security Organization Research Institute