بررسی اثرات بازنشستگی پیش از موعد بر سازمان تأمین اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد رفاه و برنامه‌ریزی اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هدف: هدف مقاله حاضر بررسی پیامدهایی است که بازنشستگی پیش از موعد برای صندوق‌های بازنشستگی به همراه داشته است. این پژوهش تأکیدی علمی بر مباحثی است که در سال‌های اخیر از منتقدان این نوع بازنشستگی مطرح شده است.
روش: پژوهش حاضر به‌منظور دستیابی به پاسخی قابل استناد از پنج مرحله تعریف، پیشگویی، هنجارگذاری، توصیف و ارزیابی عبور می‌کند و در تحلیل سیاستی نیز به پژوهش به شیوه کیفی پرداخته‌ است تا اطلاعاتی جامع‌تر را در موضوع حاضر با بهره‌گیری از مصاحبه و شیوه کتابخانه‌ای گردآوری کند.
یافته‌ها: در دهه گذشته به دلایلی مانند تغییر نسبت جمعیتی و اجرای طرح‌هایی نظیر بازنشستگی پیش از موعد، بر جمعیت افراد بازنشسته افزوده و از جمعیت بیمه‌پردازان کاسته شده است. قوانین بازنشستگی زودهنگام که شامل بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت، بازنشستگی زنان با سنّ و سابقه کاری کمتر، بازنشستگی پیش از موعد مشاغل سخت و زیان‌آور و سایر قوانین ازاین‌دست است، از یک‌سو، سبب کاهش بیمه‌پردازان شده است و از سوی دیگر، به‌دلیل سلامت جسمانی بازنشستگان دوباره وارد بازار کار شده‌اند و ممکن است سبب افزایش نرخ بیکاری جوانان ‌شود.
نتیجه‌گیری: ضعف‌های قانونی و اجرایی و در کنار آن عدم ارزیابی علمی پیش از برقراری و تصویب قوانین، سبب تحمیل بار سنگینی بر بخش‌های مختلف جامعه اعم از بازار کار، دولت و صندوق‌های بیمه‌ای شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effects of Early Retirement on the Social Security Organization

نویسنده [English]

  • Setare Shokri
MA in Welfare and Social Planning, Allameh Tabataba'i University
چکیده [English]

Objective: The purpose of this study is to examine the effects of early retirement on pension funds. This research is a scientific study on the issues raised by critics of this type of retirement in recent years.
Method: In order to get a reasonable answer, the present study went through five stages of definition, prediction, standardization, description and evaluation, and used a qualitative approach in analyzing the policy in order to gather more comprehensive information on the subject using interviews and library methods.
Findings: In the last decade, due to reasons such as the change of the population ratio and implementation of projects such as early retirement, the population of retirees has increased and the population of payers has decreased. Early retirement rules, which include early retirement of government employees, retirement of younger women with less work experience, early retirement from strenuous jobs and other rules, have reduced insurance coverage on the one hand and may increase youth unemployment rate on the other hand regarding the fact that retirees may re-enter the labor market because of their good health condition.
Conclusion: Legal and administrative weaknesses, as well as lack of scientific evaluation before the enactment of laws have imposed a heavy burden on various sections of society, including the labor market, government, and insurance funds.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Early retirement
  • Social security
  • Support ratio
  • Retirement funds