بررسی تأثیر نسبت‌های مالی و متغیرهای کلان اقتصادی بهینه بر بازدهی سهام شرکت‌های شستا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری اقتصاد کشاورزی، استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان (نویسندۀ مسئول)

2 دکتری اقتصاد کشاورزی، استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان

3 کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

4 دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی، دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

هدف: با توجه به تأثیرگذاری قابل ‌توجه هولدینگ عظیم شرکت‌های سازمان تأمین اجتماعی در صحنه اقتصاد کشور و همچنین ازآنجاکه بسیاری از شرکت‌های سهامی تحت مالکیت این هولدینگ قرار دارند، انتخاب نسبت‌های مالی بهینه بر بازدهی سهام این شرکت‌ها و پیش‌بینی تأثیر نسبت‌های مالی و متغیرهای کلان اقتصادی بر بازده سهام آن‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد. در پژوهش حاضر به بررسی تأثیر نسبت‌های مالی و متغیرهای کلان اقتصادی بهینه بر بازدهی سهام شرکت‌های شستا پرداخته شده است.
 روش: جامعه آماری مورد مطالعه شامل 61 شرکت تحت سرمایه­گذاری شستا برای دوره زمانی 1390 تا 1396 است که داده‌ها با استفاده از نرم‌افزارهای Stata، MATLAB و MSmodeling و مدل‌های الگوریتم تقریب تابع ژنتیک، شبکه عصبی فازی تطبیقی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌اند.
یافته‌ها: نتایج الگوریتم تقریب تابع ژنتیک نشان داد که از 18 نسبت مالی مؤثر بر سهم بازده سهام شرکت‌های شستا، 6 نسبت مالی بهینه هستند که از این نسبت‌های مالی، نسبت‌های بازده سهام به نسبت‌های دارایی‌های جاری (X3)، نسبت کالا به سرمایه در گردش(X11)، بازده دارایی ثابت(X14)  و حاشیه‌ سود‌ خالص شرکت(X17)  با بازده سهام شرکت‌های شستا رابطه منفی دارد و همچنین با نسبت‌های مالی گردش دارایی ثابت (X10) و نسبت بازده حقوق صاحبان سهام (X15) رابطه مثبت دارد. مدل‌سازی متغیرهای کلان اقتصادی مؤثر بر بازده سهام شرکت‌های شستا نشان داد که چهار متغیر کلان اقتصادی (نرخ ارز دولتی و آزاد، قیمت نفت اوپک، قیمت سکه، نرخ سود علی‌الحساب) مؤثر هستند و مدل رگرسیون بهینه نشان داد که بازده سهام با نرخ ارز آزاد و قیمت نفت اوپک رابطه مثبت و با قیمت سکه و نرخ سود علی‌الحساب رابطه منفی دارد.
نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج می‌توان توصیه کرد که در شرایط رکودی کشور شرکت‌های شستا توانایی پرداخت تعهداتشان را در کوتاه‌مدت افزایش دهند و از رابطه نسبت‌های مالی با بازده سهام شرکت‌های شستا می‌توان به کارایی مدیریت شرکت‌های شستا در توانایی کسب سود قابل‌قبول برای سرمایه‌گذاری پی برد. با توجه به نتایج، نرخ ارز آزاد و قیمت نفت اوپک بر بازدهی سهام تأثیر مثبت داشته، بنابراین باید انتظار داشت افزایش این دو متغیر سرمایه‌گذاران را ترغیب به خرید سهام شرکت‌های شستا نمی‌کند و ازآنجاکه قیمت سکه و نرخ سود علی‌الحساب بر بازدهی سهام تأثیر منفی دارد، پیشنهاد می­شود که با پیش­بینی افزایش این دو متغیر شرکت شستا اقدام به فروش سهام خود کند.
طبقه‌بندی:JEL  C14, E22, C45, L74

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Financial Ratios and Optimal Macroeconomic Variables on Stock Returns of Shasta subsidiaries

نویسندگان [English]

  • Seyed Mahdi Hosseini 1
  • Amir Dadras 2
  • Sadegh Khzaei 3
  • Mazlome Razzaghi 4
1 PhD in Agricultural Economics, Assistant Professor at Sistan and Baluchestan University (Corresponding Author)
2 PhD in Agricultural Economics, Assistant Professor at Sistan and Baluchestan University
3 MA in Energy Economics, Shahid Bahonar University of Kerman
4 PhD student in Agricultural Economics, Sistan and Baluchestan University
چکیده [English]

Introduction: Considering the significant impact of the large holding of Social Security Investment Company on the country’s economy and regarding the fact that many joint-stock companies are owned by this holding, choosing the optimal financial ratios and predicting the impact of financial ratios and macroeconomic variables on stock returns is of paramount importance. In the present study, the effect of financial ratios and optimal macroeconomic variables on stock returns of Shasta subsidiaries was studied.
Method: The population of the study consisted of 61 subsidiaries under Shasta Investment Company from 1390 to 1396, and the data were analyzed using Stata, MATLAB and MS modeling software and genetic function approximation (GFA) algorithm and adaptive fuzzy neural network models.
Results: The results of the genetic function approximation algorithm showed that out of 18 financial ratios affecting the stock returns of Shasta subsidiaries, 6 were optimal financial ratios, among which the stock returns ration to current assets ratio (X3), inventory to working capital ratio (X11) fixed assets turnover (X14), and net profit margin (X17) had a negative correlation with stock returns of Shasta subsidiaries, but had a positive correlation with fixed assets turnover ratio (X10) and return on capital (X15). Modeling the effect of macroeconomic variables on stock returns of Shasta subsidiaries indicated that 4 out of 10 macroeconomic variables (government and free exchange rates, OPEC crude oil price, gold coin prices and the indicative profit rates) were optimal, and the optimal regression model showed that stock returns of Shasta subsidiaries had a positive correlation with the free exchange rate and OPEC crude oil price, but they were negatively correlated with gold coin prices and the indicative profit rates.
Conclusion: Based on the results, it is recommended that due to the country’s current recession, Shasta subsidiaries increase their ability to pay their obligations in the short term, and we can see the efficiency of Shasta subsidiaries’ management in earning acceptable profits for investment from the relationship between financial ratios and stock returns of Shasta subsidiaries. Regarding the results, free exchange rate and OPEC crude oil price had a positive correlation with stock returns, so it is expected that the increase in these two variables will encourage investors to buy the stocks of Shasta subsidiaries, and since gold coin prices and the indicative profit rates have a negative impact on stock returns, it is recommended that anticipating an increase in these two variables, Shasta sell its stocks.
JEL: C14, E22, C45, L74
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Approximation algorithm
  • Capital market
  • Neural network
  • Social Security