تدوین و اعتبارسنجی شاخص‌های ارزیابی عملکرد اختصاصی برای بیمارستان‌های تابعه اداره کل درمان مستقیم سازمان تأمین اجتماعی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری سیاست‌گذاری سلامت، استادیار مرکز تحقیقات مدیریت خدمات بهداشتی درمانی تبریز، پژوهشکده مدیریت سلامت و ارتقای ایمنی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران (نویسندۀ مسئول)

2 دکتری مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، استاد مرکز تحقیقات مدیریت خدمات بهداشتی درمانی تبریز، پژوهشکده مدیریت سلامت و ارتقای ایمنی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران

3 دکتری اپیدمیولوژی، مرکز تحقیقات مدیریت خدمات بهداشتی درمانی تبریز، پژوهشکده مدیریت سلامت و ارتقای ایمنی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران

4 دانشجوی دکتری مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، مربی مرکز تحقیقات مدیریت خدمات بهداشتی درمانی تبریز، پژوهشکده مدیریت سلامت و ارتقای ایمنی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران

چکیده

مقدمه: تدوین شاخص‌های ارزیابی عملکرد اختصاصی برای بیمارستان‌های تابعه اداره کل درمان مستقیم تأمین اجتماعی و اندازه‌گیری آن‌ها می‌تواند برای ارتقای عملکرد این بیمارستان‌ها مؤثر باشد. ازاین‌رو هدف مطالعه حاضر تدوین و اعتبارسنجی شاخص‌های ارزیابی عملکرد اختصاصی برای بیمارستان‌های تابعه اداره کل درمان مستقیم سازمان تأمین اجتماعی ایران است.
روش کار: برای تدوین شاخص‌های ارزیابی عملکرد بیمارستان‌های تأمین اجتماعی از چهار مرحله مرور متون شامل مقالات علمی، کتاب‌ها، گزارش‌های سازمانی و سایر منابع، نظرخواهی از صاحب‌نظران (10 نفر)، دو راند فن دلفی و داوری توسط متخصصین و صاحب‌نظران کلیدی تأمین اجتماعی استفاده گردید. برای تمامی شاخص‌ها «شناسنامه شاخص» نوشته شد.
یافته‌ها: از جست‌وجوی متون 4563 شاخص شناسایی شد. بعد از غربالگری اولیه شاخص‌ها توسط دو نفر از محققان به‌صورت مستقل، در نهایت 790 شاخص انتخاب گردید (غربالگری اولیه). در مرحله بعد هر دو محقق در مورد شاخص‌های انتخاب‌شده بحث کردند که در نتیجه این مرحله 126 شاخص به دلیل تکراری و مشابه‌بودن حذف گردید (غربالگری ثانویه). در نهایت 664 شاخص برای اصلاح اولیه شاخص‌ها به 10 نفر صاحب‌نظر ارسال گردید (غربالگری ثالثیه). بعد از چند دور نظرخواهی از افراد صاحب‌نظر و تحلیل نظرات آن‌ها در نهایت 60 شاخص انتخاب و وارد فاز دلفی شد. پس از انجام دو مرحله فن دلفی (دور اول 24 نفر، دور دوم 8 نفر)، 50 شاخص انتخاب شدند. بر اساس نتایج داوری صاحب‌نظران تأمین اجتماعی، 2 شاخص حذف و یک شاخص اضافه شد. در نهایت 49 شاخص در چهار حیطۀ دروندادی (5 شاخص)، فرایندی (11 شاخص)، بروندادی (18 شاخص) و عملکرد مالی (15 شاخص) نهایی شد.
نتیجه‌گیری: مدیران ارشد تأمین اجتماعی می‌توانند با استفاده از شاخص‌های تدوین‌شده در این مطالعه نسبت به ارزیابی بیمارستان‌های خود اقدام کنند تا ضمن شناسایی نقاط ضعف، برای برنامه‌ریزی و ارتقای عملکرد بیمارستان‌های خود اقدام نمایند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Development and Validation of Specific Performance Evaluation Indices for Hospitals Affiliated to Iran's Social Security Organization

نویسندگان [English]

  • Saber Azami Aghdash 1
  • Jafar Sadegh Tabrizi 2
  • Hossein Abdolahi 3
  • Madi Nouri 4
1 PhD in Health Policy, Assistance Professor at Tabriz Health Services Management Research Center, Health Management and Safety Promotion Research Institute, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran (Corresponding Author)
2 PhD in Health Care Services Management, Tabriz Health Services Management Research Center, Health Management and Safety Promotion Research Institute, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran
3 PhD in Epidemiology, Tabriz Health Services Management Research Center, Professor at Health Management and Safety Promotion Research Institute, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran
4 PhD Candidate in Health Care Services Management, Instructor at Tabriz Health Services Management Research Center, Health Management and Safety Promotion Research Institute, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Introduction: Developing specific performance evaluation indices for hospitals affiliated to Iran's Social Security Organization and measuring them can be effective in improving hospitals’ performance. The aim of the present study is to develop and validate specific performance evaluation indicators for hospitals affiliated to Iran’s Social Security Organization.
Methods: To formulate specific performance indices for Social Security Hospitals, four steps of literature review (academic papers, books, organizational reports and other resources), expert opinion polls (from 10 experts), two rounds of Delphi, and peer reviews by key social security experts were done.
Results: 4563 indices were identified from text searches. After initial screening of the indices by two independent researchers, finally 790 indices were selected (initial screening). In the next step, both researchers discussed selected indices, which resulted in the elimination of 126 indices due to being repetitive or similar (secondary screening). Then 664 indices were sent to 10 experts for initial modification (tertiary screening). Finally, 60 indices were selected and entered the Delphi phase. After performing two stages of Delphi technique (first round 24 people, and second round 8 people), 50 indices were selected. Finally, 49 indices were finalized in four domains:  input (5 indices), process (11 indices), output (18 indices) and financial performance (15 indices).
Conclusion: Using the indices developed in the present study, senior managers can attempt to evaluate their own hospitals to identify weaknesses and plan and improve their performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Index
  • Hospital
  • Performance Evaluation
  • Social Security Organization