ارزیابی ریسک ایمنی و ارگونومیکی در شرکت‌های زیرمجموعۀ سازمان تأمین اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای تخصصی مهندسی صنایع، استادیار دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، تهران (نویسندۀ مسئول)

2 دانشجوی دکتری مهندسی صنایع، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، تهران

3 کارشناسی ارشد ارگونومی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده

هدف: برحسب آمار سازمان بین‌المللی کار (ILO) در سال 2008، در سراسر جهان حدود 337 میلیون حادثۀ شغلی و 160 میلیون بیماری شغلی در هرسال حادث می‌شود و حدود 3/2 میلیون کارگر در نتیجۀ حوادث شغلی و بیماری‌های مرتبط با کار، جان خود را از دست می‌دهند. هزینه‌های اقتصادی مشکلات سلامت و ایمنی شغلی، بار قابل‌ملاحظه‌ای بر شرکت‌ها تحمیل می‌کند. هدف این مقاله، دسته‌بندی خطرات محتمل و ارزیابی آنها است. 
روش: در این مطالعه بر اساس مدل سازمان بهداشت و ایمنی شغلی آلمان (BAuA) خطرات محتمل در ده گروه دسته‌بندی و به‌منظور تعیین اهمیت هر ریسک در هر سازمان بر اساس مدل FMEA ارزیابی شده‌اند. ارزیابی ریسک در ده شرکت تابعۀ شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی شامل شرکت سرم آرا، شرکت کاشی و سرامیک الوند، شرکت لاستیک بارز، شرکت پتروشیمی فناوران، شرکت سیمان ساوه، شرکت سیمان آبیک، شرکت توزیع داروپخش، شرکت تولید داروپخش، شرکت کلروپارس و شرکت داروسازی رازک انجام شده است.
نتیجه: بر اساس نتایج، ریسک‌های ایمنی در برخی سازمان‌ها ازجمله کلروپارس، کاشی الوند و پتروشیمی فناوران نسبت به سایر شرکت‌های بررسی‌شده در وضعیت وخیم‌تری قرار دارند. همچنین، بررسی‌ها نشان می‌دهد که عدم استفاده از روش‌های اختصاصی در ارزیابی ریسک‌ها می‌تواند عاملی در عدم شناسایی و مدیریت دقیق ریسک‌ها باشد.
  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Safety and Ergonomic Risk Assessment: Affiliated Companies of the Social Security Organization

نویسندگان [English]

  • Hamed Salmanzadeh 1
  • Solmaz Ekhtiari 2
  • Reza Fazli 3
1 PhD in Industrial Engineering, Assistant Professor, KN Toosi University, Tehran, (corresponding author),
2 PhD candidate in Industrial Engineering, KN Toosi University, Tehran
3 MA in Ergonomy, Medical Science University, Tehran
چکیده [English]

Objective: According to the statistics issued by International Labor Organization (ILO) in 2008, there are approximately 337 million occupational accidents and 160 million occupational diseases worldwide each year, and about 2.3 million workers pass away from occupational accidents and work-related diseases. The economic costs of occupational health and safety problems impose a significant burden on companies.
Methodology: In this study, based on the model of the German Occupational Health and Safety Organization (BAuA), potential hazards are classified into ten groups. Meanwhile, in order to determine the importance of each risk in each organization, each risk is evaluated according to FMEA model. Risk assessment was conducted in ten companies including Ceramara, Alvand Tile & Ceramic Industries, Barez Tires, Fanavaran Petrochemical, Saveh Cement, Abyek Cement, Daroupakhsh (medicine production and distribution companies), Chloropars, and Razak Laboratory.
Findings: According to the results, risks in some organizations including Chloropars, Alvand Tile & Ceramic Industries, and Fanavaran Petrochemical are in a worse situation than other companies surveyed. Studies also show that the lack of applying specific methods in the process of risk assessment can be a considered as a crucial factor of inaccurate identification and management of risks.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • FMEA
  • Risk assessment
  • Risk identification
  • Social security