تأملی بر حمایت‌های تقنینی نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحدۀ آمریکا از زنان کارگر در حیطۀ دستمزد برابر و تأمین اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی، دانشگاه تهران (نویسندۀ مسئول)

2 استاد حقوق عمومی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی، دانشگاه تهران

چکیده

هدف: زن به‌عنوان انسانی کامل، با قدمت وجودی همسان با مرد و ارزش مساوی با او و به‌عنوان تشکیل­‌دهندۀ نیمی از جمعیت بشری حاضر در کرۀ خاکی متأسفانه در طول تاریخ و جوامع مختلف، در معرض آسیب، بی‌عدالتی، تبعیض و ناملایمت‌­هایی بوده و هست. یکی از زمینه­‌های تبعیضات مذکور که با گذشت زمان، مهم‌تر جلوه می‌کند، حقوق شغلی و کاری زنان به‌خصوص در مورد زنان کارگر است. آسیب‌شناسی حوزۀ کاری و تأمین اجتماعی بانوان کمک شایانی به ارتقاء حقوق حمایتی از ایشان می‌کند. در این میان دو حیطۀ پراهمیت دستمزد برابر و تأمین اجتماعی از جمله موضوعاتی‌اند که از گستردگی لازم و جزئیات فراوان برخوردار هستند، مورد مناقشه و چالش‌اند و جهت کار تطبیقی مناسب به نظر می‌رسند. با مطالعۀ تطبیقی قوانین موجود این دو کشور، عملکرد ایالات متحده در شناسایی برخی حقوق کار بانوان ارزیابی و عملکرد کشورمان تا حدی روشن می‌شود. این واکاوی وضعیت فعلی­مان را نشان خواهد داد و کمک خواهد کرد تا با نگاهی آسیب‌­شناسانه برای بهبود وضع موجود اقداماتی پیشنهاد گردد.
روش: پژوهش حاضر با روش توصیفی، تحلیل اسناد معتبر کتابخانه‌ای و وارسی قوانین موجود در پی مقایسة این دو حق در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا است.
نتیجه: حق دریافت دستمزد برابر در مقابل کار برابر، هم در نظام حقوقی جمهوری اسلامی و هم در ایالات متحدۀ آمریکا به رسمیت شناخته‌شده و با شباهت‌های زیادی در قوانین تجلی پیدا کرده است؛ اما مسئلۀ تأمین اجتماعی، به­ویژه بازنشستگی بانوان کارگر در این دو کشور با قدری تفاوت دیده می‌شود؛ چراکه سن بازنشستگی بانوان در ایران با مردان متفاوت است. درصورتی‌که در آمریکا ازاین‌حیث تفاوتی میان مردان و زنان وجود ندارد. در واقع، خدمات حمایتی از بانوان بازنشسته در ایران قابل‌توجه‌تر ارزیابی گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Survey on Legislative Support of the Legal System in the Islamic Republic of Iran and the United States of America to Working Women in terms of Equal Wages and Social Security

نویسندگان [English]

  • hamed aali 1
  • Vali Rostami 2
  • Mohammad Javad Shafaghi 3
1 Student of MSc in Public Law, Tehran University, (corresponding author)
2 Professor of Public Law, Law and Political Science Faculty, Tehran University
3 MA in Public Law, Tehran University
چکیده [English]

Objective: Women as a perfect human being, with the same age of existence as men and equal value with him, constitutes half of the human population on our planet. Unfortunately, women have been exposed to harm, injustice, discrimination and misery throughout history and different societies. One of the contexts of discriminations that has become more important over time is labor rights, especially for working women. Women's pathology in the field of work and social security helps to promote their protection rights. Among these, two important areas of equal pay and social security are among the topics that have many details, are controversial and challenging, and seem to be appropriate for comparative study.
By comparative study of the current laws of the Islamic Republic of Iran and the United States of America, performance of the United States in identifying some women's labor rights is evaluated. Accordingly, the performance of our country becomes somewhat clear as well.  This analysis shows our real situation, and helps us to suggest measures for improving the current situation with a pathological approach.
Method: The present study seeks to compare the abovementioned rights in the legal system of the I.R. Iran and US with a descriptive method, analyzing valid library documents and reviewing the existing law.
Conclusion: The right to equal pay for equal work is recognized both in the legal system of Iran and America, and is manifested in many similarities in law. But the issue of social security, especially the retirement of working women in both countries is somewhat different; Because the retirement age of women in Iran is different from men. In the United States, however, there is no difference between men and women. In fact, protective services for retired women in Iran are considered to be more important than in the US.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Working Women
  • Retirement
  • Social Security
  • Women's Labor Rights
  • Equal pay