تأثیر اقدامات توسعۀ رهبری بر عملکرد سازمان با میانجیگری سرمایۀ انسانی و اجتماعی در سازمان تأمین اجتماعی (موردمطالعه: استان گلستان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت، استادیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرگان (نویسندۀ مسئول)

2 دانشجوی دکتری مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرگان

چکیده

هدف: این مقاله تأثیر اقدامات توسعۀ رهبری بر عملکرد سازمانی با توجه به نقش میانجی سرمایۀ انسانی و سرمایۀ اجتماعی در سازمان تأمین اجتماعی استان گلستان را بررسی می‌کند.
روش­: این مطالعه از نظر هدف کاربردی و به‌لحاظ جمع‌آوری داده‌ها از نوع توصیفی - پیمایشی و همبستگی است. جامعۀ آماری شامل کلیۀ کارکنان شعب تأمین اجتماعی استان گلستان در سال 1398 به تعداد 700 نفر که با نمونه‌­گیری تصادفی و از طریق جدول مورگان 248 نفر تعیین گردید. ابزار پرسش‌نامه استاندارد بوده و آنالیز داده‌ها با آمار توصیفی و استنباطی انجام گرفته است. با توجه به متغیر میانجی از روش مدل‌یابی معادلات ساختاری (SEM) و نرم‌افزار Lisrel بهره گرفته شد.
یافته‌ها­: اقدامات توسعۀ رهبری متمایز بر سرمایۀ اجتماعی و سرمایۀ انسانی تأثیر مثبت و معنی‌­داری نداشته است، اما اقدامات توسعۀ رهبری یکپارچه بر سرمایۀ انسانی و اجتماعی تأثیر مثبت و معنی‌دار داشته است. رابطۀ بین سرمایۀ اجتماعی و عملکرد سازمان تأیید نشد؛ اما این رابطه بین سرمایۀ انسانی و عملکرد سازمان تأیید شد. در نهایت، سرمایۀ اجتماعی و انسانی در رابطه میان اقدامات توسعۀ رهبری و عملکرد سازمان نقش میانجی نداشت.
نتیجه: فرایند توسعۀ رهبری به ارتقاء و بهبود کیفیت رهبری و قابلیت­‌های آن در بعد فردی و جمعی (پرورش رهبر) منجر می‌­شود، درواقع، برنامۀ توسعۀ رهبری زمینه را برای تعالی و بهره­‌وری سازمان فراهم می‌­کند. با وجود این، رهبری و توسعۀ رهبری یک پروسۀ بلندمدت است که با روش‌­های مختلف آموزشی و پرورشی نظیر برنامه­‌های جانشین‌پروری، آموزش تعاملی گروهی، کانون­های توسعه‌ای و کارگاه­‌های آموزشی صورت می­‌پذیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Leadership Development Practices on Organizational Performance Mediated by Human and Social Capital in Social Security Organization (A Case Study of Golestan Province)

نویسندگان [English]

  • ali Farhadi Mahalli 1
  • Narjes Sherafati 2
1 PhD in Management, Assistant Professor, Azad University, Gorgan, (corresponding author)
2 PhD Candidate, Management, Azad University, Gorgan
چکیده [English]

Objective: Surveying the impact of leadership development practices on organizational performance considering the intervening role of human capital and social capital in the context of Social Security General Directorate in Golestan province.
Methodology: The method of this study was descriptive-correlational and in terms of data collection. The statistical population includes all employees of insurance branches in Golestan province in the year 2019, with a sample of 248 people, using the simple random sampling method which was determined through Morgan table. The standard questionnaire was used for data collection. Descriptive and inferential statistics were used for data analysis. Structural equation modeling (SEM) method and Lisrel software were used as the mediator variable.
Findings: Distinctive leadership development measures have not had a positive and significant effect on social capital and human capital, but Integrated leadership development measures have had a positive and significant impact on human and social capital. The relationship between social capital and organizational performance was not confirmed, but this relationship between human capital and organizational performance was confirmed. Finally, social and human capital did not mediate between leadership development measures and organizational performance.
Conclusion: The process of leadership development leads to the promotion and improvement of leadership quality and its capabilities in the individual and collective dimensions of leadership development. In fact, the leadership development program provides the basis for the excellence and productivity of the organization. However, leadership development is a long-term process which may implemented through different educational methods such as succession programs, interactive group training, development centers, and workshops.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Leadership Development Practices
  • Organizational Performance
  • Social Capital
  • Human Capital