کتابشناسی: «حکمرانی شایسته: مشارکت ذی‌نفعان در فعالیت‌های صندوق بازنشستگی کشوری؛ مفاهیم، نظریه‌ها، مدل»

مطالب عمومی

نویسندگان

1 استادیار جامعه شناسی، مرکز تحقیقات مدیریت رفاه اجتماعی، دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی، تهران

2 دانشجوی دکتری رشتۀ سلامت و رفاه اجتماعی، دپارتمان مدیریت رفاه اجتماعی، دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی، تهران

3 کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی، مرکز تحقیقات مدیریت رفاه اجتماعی، دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی، تهران

چکیده

در بخش کتابشناسی این شماره کتاب حکمرانی شایسته معرفی شده است. این کتاب که مفاهیم، نظریه‌ها و مدل مشارکت ذی‌نفعان در فعالیت‌های صندوق بازنشستگی کشوری را توضیح می‌دهد، به سفارش مؤسسۀ راهبردهای بازنشستگی صبا «نهاد پژوهشی صندوق بازنشستگی کشوری» تدوین و در سال جاری توسط انتشارت روزنه روانۀ بازار شده است.

عنوان مقاله [English]

Bibliography: "Good Governance: Stakeholder Participation in the Activities of the State Pension Fund." Concepts, Theories, Models"

نویسندگان [English]

  • MirTaher Mousavi 1
  • Hamidreza Hendi 2
  • Faezeh Joghataei 3
1 Assistant Professor of Sociology, Social Welfare Management Research Center, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran
2 Ph.D Candidate of Social Health and Social welfare, Department of Social welfare Management, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran
3 MA in Sociology, Social Welfare Management Research Center, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran
چکیده [English]

In the bibliography section of this issue, the book "Good Governance" is introduced. This book, which explains the concepts, theories and model of stakeholder participation in the activities of the State Pension Fund, has been compiled by the order of Saba Pension Strategies Institute, (the research institution of the State Pension Fund), and has been published this year.