کارگرانِ پلتفرم‌های دیجیتال و پوشش تأمین اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد حقوق عمومی، دانشگاه شهید بهشتی و کارشناسی ارشد علوم سیاسی، دانشگاه مفید قم z.zamanian1989@gmail.com

چکیده

 تعریف: دیجیتال‌­سازی در مقیاس و سرعتی بی­‌سابقه در حال تحول جوامع و اقتصادهای سراسر جهان است. در پی این پدیده، اشکال جدیدی از اشتغال در بخش­‌های مختلفی مانند اقتصاد پلتفرم دیجیتال ظهور کرده‌اند. ظهور اشکال جدید اشتغال مانند کار در پلتفرم­‌های دیجیتال مستلزم آن است که سیستم­‌های حمایت اجتماعی موجود با شرایط و نیازهای خاص چنین کارگرانی سازگار باشند تا حق بشری به تأمین اجتماعی برای همه محقق گردد.
روش: ازاین‌رو مقالۀ حاضر مبتنی بر روش توصیفی- تحلیلی در پی پاسخ به این سؤال است که چگونه می‌توان سیستم‌های حمایت اجتماعی را با اشکال در حال تغییر کار تطبیق داد تا پوشش کامل و مؤثری از کارگران در کلیۀ اشکال اشتغال از جمله اشکال «جدید» اشتغال در پلتفرم‌­های دیجیتال تضمین نمود.       
نتیجه: نتایج حاکی است پوشش فعلی حمایت اجتماعی برای کارگران در پلتفرم‌­های دیجیتال، شکاف‌ها و خطرات قابل‌توجهی را نشان می­‌دهد. ازاین‌رو با نگاهی به چالش‌ها و فرصت­‌های ناشی از اقتصاد دیجیتال سعی کردیم ویژگی‌­های مشترکی برای کمک به توسعۀ مکانیزم­‌هایی برای کاهش شکاف­‌ها و خطرات موجود شناسایی و ارائه شود و با ترکیب سازوکارهای مشارکتی و غیرمشارکتی، مبتنی بر مکانیسم­‌های مالی عادلانه و پایدار، تأمین اجتماعی جامع و کافی برای همة افراد تضمین گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Digital platform workers and social security coverage

نویسنده [English]

  • Zahra Zamanian
MA in Public Law, Shahid Beheshti University; and MA in Political Science, Mofid University, Qom z.zamanian1989@gmail.com
چکیده [English]

Definition: Digitalization is transforming societies and economies worldwide at
an unprecedented scale and pace. Following this phenomenon, new forms of
employment have been emerging in various sectors, such as the digital platform
economy. The emergence of new forms of employment, such as work on digital
platforms, requires the adaptation of the existing social protection systems to the
specific situation and needs of such workers.    
Method: The present paper is based on descriptive - analytic method, seeking
the answer to this question: How can social protection systems adapt to changing
forms of work to ensure full and effective coverage for workers in all forms of
employment, including “new” forms of employment in digital platforms?  
Result: Findings demonstrate that current social protection coverage for workers
on digital platforms reveals significant gaps and risks. Therefore, focusing the 
challenges and opportunities generated by the digital economy, we tried to 
identify and introduce common features that lead to development of mechanisms
of reducing the gaps and risks. Combining the contributory and non-contributory
mechanisms based on equitable and sustainable financing mechanisms, we try to
ensure comprehensive and adequate social security for all.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Employment
  • Platform Economy
  • Labor Market
  • Social Protection
  • Digital Platform Worker