کتابشناسی: مسئولیت اجتماعی و خیر همگانی، راهنمای استاندارد ملی ایران 22910

مطالب عمومی

چکیده

در بخش کتابشناسی این شماره کتاب «مسئولیت اجتماعی و خیر همگانی- راهنمای استاندارد ملی ایران- 22910» معرفی شده است. این اثر  راهنمایی در مورد اصول اساسی مسئولیت اجتماعی، به رسمیت شناختن مسئولیت اجتماعی و مشارکت ذی نفعان، موضوعات اصلی و مسائل مرتبط با مسئولیت اجتماعی و راه نهادینه‌سازی رفتار مسئولیت اجتماعی در یک حوزه را فراهم می‌آورد.

عنوان مقاله [English]

Bibliography: Social Responsibility and Public Welfare, Guide to the National Standard of Iran 22910