بررسی مشاغل سخت و زیان‌آور در پرتو آراء دیوان عدالت اداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه علم و فرهنگ ، کارمند سازمان تأمین اجتماعی (نویسندۀ مسئول)

2 کارشناسی ارشد آمار ، کارمند سازمان تأمین اجتماعی

چکیده

هدف: در مقالۀ حاضر حقوق سازمان تأمین اجتماعی از منظر آراء صادره در دیوان عدالت اداری دربارۀ مشاغل سخت و زیان‌آور و همچنین، نیاز به اصلاح قانون، رویه‌های قضایی و بیان ملزومات قانونی برای اجرای تکالیف سازمان به‌مثابۀ راه‌های پیشگیری شکایات بررسی شده است.
روش: پژوهش حاضر حاصل بهره‌گیری از تحلیل مشاغل سخت و زیان‌آور از منظر آراء دیوان عدالت اداری است.
یافته‌ها و نتیجه‌: سازمان تأمین اجتماعی در راستای انجام تکالیف حق دارد با بهره‌گیری از قوانین جامع و مانع از ارائۀ شکایت و صدور رأی علیه این صندوق پیشگیری کند که این مهم مستلزم تنقیح قوانین پراکنده و مبهم در خصوص مشاغل سخت و زیان‌آور توسط قانونگذار به دلیل تعیین دقیق افراد مشمول تبصرۀ 2 مادۀ 76 و تبیین احراز شرایط قانونی حاکم بر مشاغل سخت و زیان‌آور، تعمیق در اختیارات قانونی سازمان توسط قضات دربارۀ احراز شرایط بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور و تطبیق عنوان شغلی واقعی بیمه‌شدگان با تأییدیۀ کمیتۀ استانی، وضع ضمانت اجرای مؤثر از قبیل جزای نقدی جهت رفع آلایندگی به‌سبب پیشگیری از تبعات احتمالی بر سلامتی کارگران و بار مالی آن بر سازمان، بهره‌مندی از تفسیر اصولی و عدم استفاده از تفسیر لفظی در قوانین سخت و زیان‌آور است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Hard and Harmful Occupations in terms of the Issued Verdicts by the Court of Administrative Justice

نویسندگان [English]

  • Milad Varasteh Manshadi 1
  • Mohammad-Ali Razizadeh 2
1 MA in Criminal Law and Criminology, University of Science and Culture, Employee of the Social Security Organization (Corresponding Author)
2 MSc in Statistics, Employee of the Social Security Organization
چکیده [English]

Objective: This article studies the rights of Social Security Organization in terms of issued verdicts by the Court of Administrative Justice on hard and harmful occupations, and also examines the need to amend the law and judicial procedures. In this regard, the legal requirements to perform the duties of Social Security Organization, as a method of preventing
complaints, is surveyed as well.
Method: The present study is the result of analyzing the hard and harmful occupations in terms of the issued verdicts by the Court of Administrative Justice.
Findings and Conclusion: In order to perform its duties, the Social Security Organization has the right to use comprehensive laws to prevent complaints and votes against this fund, which needs  the revision of a variety of ambiguous laws regarding hard and harmful occupations. Achieving this goal, requires determining the persons subject to Note 2 of Article 76 of the Social Security Law, as well as to determine the eligibly qualifying conditions. Accordingly, legal powers should be authorized to Social Security Organization in different fields including: recognition of the conditions to retire from hard and harmful occupations; the conformity of type and title of workers’ occupation in regard to the issued verdict by the committee of provincial Labor Office; the approval of performance guarantee for duties of employers to eliminate the pollution factors from workshops; and benefiting from a doctrinal interpretation rather than general interpretation of laws in the field of hard and harmful occupations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • issued verdicts
  • retirement
  • Court of Administrative Justice
  • hard and harmful occupations