دوره و شماره: دوره 17، شماره 2 - شماره پیاپی 60، شهریور 1400، صفحه 1-182 
سیاست اجتماعی و مسائل رفاهی نهاد خانواده

صفحه 141-163

ترزا چیباتاری؛ ترجمۀ مسعود زمانی مقدم؛ و امید مظلومی مقدم