رتبه‌بندی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی حسابداران سازمان تأمین اجتماعی با استفاده از رویکرد مدل‌سازی ساختاری تفسیری و مدل‌یابی معادلات ساختاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد حسابداری (نویسندۀ مسئول)

2 دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد حسابداری، دانشکدۀ علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران

3 دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد حسابداری

چکیده

تعریف: یکی از مهم‌­ترین راه‌­های دستیابی به یک محیط کاری ایدئال، سرلوحه قراردادن رضایت شغلی کارکنان است. رضایت شغلی مفهومی ذهنی است که به تفکر کارکنان در خصوص محیط کار بازمی‌گردد. تفکری که اگر احساس و باور کارکنان دربارۀ سازمان مثبت باشد، احتمال موفقیت سازمان در جنبه‌­های دیگر نیز با درصد قابل‌ملاحظه‌ای افزایش می‌­یابد.
هدف: هدف این تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی حسابداران در سازمان تأمین اجتماعی با استفاده از روش مدل‌سازی ساختاری تفسیری و مدل­یابی معادلات ساختاری است.
روش: روش­‌شناسی پژوهش ترکیبی از روش کیفی و کمی است که برای جمع‌­آوری مؤلفه‌های رضایت شغلی حسابداران از روش کیفی از طریق بررسی مبانی نظری و تئوریک و انجام تحلیل دلفی فازی با مشارکت خبرگان انجام شده است.
نتیجه: نتایج پژوهش نشان می­‌دهد اساسی‌­ترین مؤلفۀ مؤثر بر رضایت شغلی حسابداران سازمان تأمین اجتماعی حقوق و پاداش است. همچنین، نتایج حاصل از مدل­‌یابی معادلات ساختاری نشان می­‌دهد تمامی مؤلفه‌ها رابطۀ مثبتی با رضایت شغلی حسابداران دارند. نتایج بیانگر آن است که شناخت عوامل مؤثر بر رضایت شغلی حسابداران باعث می‌­شود بهره­‌وری و روحیۀ فرد بالا برود و درصدد کسب مهارت‌­های جدید شغلی بر­آید و در نهایت، عملکرد سازمان و همچنین، رضایت­مندی شغلی نیز ارتقا یابد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ranking and Prioritization of Factors Affecting Job Satisfaction of SSO Accountants Using Interpretive Structural Modeling and Structural Equation Modeling

نویسندگان [English]

  • Masoud Hajipour 1
  • Houman Admen 2
  • Mohammad Gholamrezapour 3
  • Pouria Kazemi 3
1 MSc in Accounting (Corresponding Author)
2 MSc in Accounting, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Mazandaran University
3 MSc in Accounting
چکیده [English]

Definition: One of the most important ways to achieve an ideal work environment is to put employees’ job satisfaction first. Job satisfaction is a mental concept, which refers to employees' attitude towards work environment. If the employees' feelings and beliefs about the organization are positive, the probability of the organization's success in different aspects also happens by a significant percentage.
Objective: The aim of this study is to investigate the factors affecting job satisfaction of accountants in the Social Security Organization, using interpretive structural modeling and structural equation modeling.
Method: The research methodology is a combination of qualitative and quantitative method. The components of the accountants’ job satisfaction were collected through qualitative method, examining the theoretical foundations and performing fuzzy Delphi analysis.
Conclusion: The results show that the most basic components of the SSO accountants’ job satisfaction are salary and bonus. Also, the results of structural equation modeling show that all components have a positive relationship with accountants' job satisfaction. The results indicate that recognizing the factors affecting job satisfaction of accountants increases the productivity and morale of individuals, leading them to obtain new professional skills. Ultimately, not only the job satisfaction, but also the organizational performance improves.

کلیدواژه‌ها [English]

  • job satisfaction
  • social security organization
  • accountants' job satisfaction
  • interpretive structural modeling
  • structural equation modeling