تأملی بر تکالیف حکومت اسلامی و مبانی حقوق بشری بر حق تأمین اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی، گروه حقوق عمومی و بین‌الملل، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران (نویسندۀ مسئول)

2 دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشکدۀ معارف اسلامی، و حقوق، دانشگاه امام صادق (ع)

3 استادیار گروه حقوق عمومی دانشکدۀ حقوق دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

هدف: حق بر تأمین اجتماعی از ابتدایی‌ترین حقوق بشری است که در اسناد حقوق بشری به‌عنوان نسل دوم حقوق بشر آمده است. یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین موضوعات در زمان حاکمیت حکومت اسلامی چگونگی برخورد با موضوعات جدید و یافتن سابقه و به عبارت دیگر، حقیقت شرعیه یا متشرعه است. از جملۀ این مسائل  مسئلۀ حق بر تأمین اجتماعی است که می‌تواند یک موضوع انسانی، حقوقی و فقهی دارای ابعاد فراوان اجتماعی و فردی در عصر حاضر باشد. هدف از پژوهش حاضر بررسی حق مردم بر تأمین اجتماعی در دولت اسلامی و مبانی حقوق بشری بر حق تأمین اجتماعی است. این اصل در قوانین داخلی کشورها نیز وارد شده است، و جمهوری اسلامی ایران نیز در قانون اساسی و قوانین عادی به این اصل مهم توجه داشته است.
روش: پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی– تحلیلی و با بررسی اصل 29 قانون اساسی و معاهدات حقوق بشری نگاشته شده است.
یافته‌ها و نتیجه: نتایج این مطالعه نشان می‌دهد ازآنجاکه رفاه اجتماعی نوین با هر نوع نگرش، بیش از آنکه بر گروه‌های آسیب‌دیده متمرکز باشد، اصلی‌ترین هدف خود را بر جلوگیری از گسترش آسیب و بروز موارد جدید قرار می‌دهد، این مدل مطلوب باید بتواند به‌جای آنکه فقط گروه‌های آسیب‌دیده را مدنظر قرار دهد، در همۀ سطوح موردانتظار فعالیت کند و حیطۀ عمل خود را به تمام آحاد جامعه از نظر پیشگیری از بروز آسیب‌دیدگی تعمیم دهد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study on Duties of the Islamic Government and Principles of Human Rights on the Right to Social Security

نویسندگان [English]

  • Ali Akbari 1
  • Mahdi Fallahian 2
  • Ali Bahadori Jahromi 3
1 MA Student in Public Law, Faculty of Law, University of Judicial Sciences and Administrative Services, Tehran (Corresponding Author)
2 PhD Candidate, Faculty of Islamic Studies and law, Imam Sadegh University.
3
چکیده [English]

Objective: The right to social security is one of the most basic human rights, which is considered as the second generation of human rights in related documents. One of the most important and fundamental issues during the governance of an Islamic government is how to deal with new issues and find its background; in other words, among these issues, the right to social security is a human, legal and jurisprudential issue with many social and individual dimensions in the present era. The purpose of this study is to investigate the right of the people to social security in an Islamic state and the principles of human rights on the right to social security. This principle has been included in the domestic laws of countries, and the Islamic Republic of Iran has also paid attention to this important principle in its Constitution and ordinary laws.
Method: The present study is written using a descriptive-analytical method and reviewing Article 29 of the Constitution and human rights treaties.
Findings: The results of this study show that the main goal of new social welfare system, with any kind of attitude, is to prevent the spread of harm and the emergence of new cases rather than focusing on the affected groups. Therefore, this model should be able to operate at all expected levels and extend its scope of action to all members of society in terms of preventing the occurrence of injury, instead of focusing only on the affected groups.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Right
  • right to social security
  • duties
  • Islamic state
  • human rights