رابطۀ فرهنگ سازمانی با یادگیری سازمانی و تأثیر متغیرهای فردی (مطالعۀ موردی: بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های تأمین اجتماعی استان اردبیل)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل، سوپروایزر آموزشی بیمارستان سبلان مدیریت درمان استان اردبیل، سازمان تأمین اجتماعی (نویسندۀ مسئول)

2 استادیار گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اردبیل

3 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اردبیل

چکیده

مقدمه: در مراکز ارائه‌دهندۀ خدمات درمانی  اطمینان از فرهنگ سازمانی و  یادگیری سازمانی و تأثیر متغیرهای فردی کارکنان بر آن برای مدیران ضرورت است. پژوهش با هدف بررسی رابطة فرهنگ سازمانی با یادگیری سازمانی و تأثیر متغیرهای فردی کارکنان پرستاری و مامایی بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های تأمین اجتماعی استان اردبیل، در سال 1400 انجام شد.
روش: پژوهش از نوع توصیفی - همبستگی (هم خوانی) روابط بین متغیرها است. از لحاظ هدف کاربردی و از نظر ماهیت داده‌ها کمی است. جامعۀ آماری این پژوهش 265 نفر بود و با استناد به فرمول کوکران، 157 نفر به‌عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. جمع‌آوری داده‌ها به روش تصادفی به‌وسیلۀ پرسشنامۀ فرهنگ سازمانی دنیسون و پرسشنامۀ یادگیری سازمانی سنگه انجام گرفت. پایایی پرسشنامه‌ها با محاسبۀ آلفای کرونباخ برای پرسشنامۀ فرهنگ سازمانی 90/0 و برای پرسشنامۀ یادگیری سازمانی 93/0 به دست آمد. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها و تحلیل‌های آماری با استفاده از نرم‌افزار SPSS صورت گرفت.
یافته‌ها: بر اساس الگوی تحقیق  بین مؤلفه‎‌های فرهنگ سازمانی، یادگیری سازمانی  و متغیرهای فردی کارکنان پرستاری و مامایی در بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های تأمین اجتماعی استان اردبیل رابطۀ معناداری وجود دارد. 
نتیجه‌گیری: نتیجۀ تحقیق حاکی از ادراکات ذهنی نامطلوب کارکنان پرستاری و مامایی بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های تأمین اجتماعی استان اردبیل از متغیر یادگیری سازمانی بود که در این بین عامل رسالت فرهنگ سازمانی بیشترین نقش را در تبین میزان مطلوبیت یادگیری سازمانی دارد. نقش سایر عناصر فرهنگ سازمانی نظیر انطباق‌پذیری، سازگاری و مشارکت در رتبه‌های بعدی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Organizational Culture & Organizational Learning & How They Are Affected by the Individual Variables (Case Study: SSO Hospitals and Clinics, Ardabil Province)

نویسندگان [English]

  • Shahram Bakhshi Hajikhajeloo 1
  • Eshagh Rasouli 2
  • Morteza Teimourian 3
1 PhD Candidate in Educational Sciences, Islamic Azad University, Ardebil Province, Educational Supervisor of Sabalan Hospital, Treatment Management, Ardebil Province, Social Security Organization (Corresponding Author)
2 Assistant Professor, Group of Management, Islamic Azad University, Ardebil Province.
3 PhD Candidate, Educational Management, Group of Educational Sciences, Islamic Azad University, Ardebil Province.
چکیده [English]

Objective: Understanding the importance of organizational culture and organizational learning             as well as the impact of the staff individual variables on them, is necessary for managers and senior officials of the health providing centers. The present study concentrates on the relationship between organizational culture and organizational learning and how they are affected by the individual variables of nursing and midwifery staff of the SSO hospitals and clinics in Ardabil province, in 2021.
Method: The study was descriptive-correlation (consistency) of relationships between variables. The data are quantitative in terms of functional goal and nature. Statistical society of the study included 265 individuals, out of which 157 individuals were selected as statistical sample based on Cochran's formula. Data collection was carried out randomly using Denison's Organizational Culture Questionnaire (DOCQ) and Senge's Learning Organization Questionnaire (SLOQ). Using Chronbach's Alpha validity of the questionnaires were obtained 90/0 and 93/0 for DOCQ and SLOQ, respectively. Statistical data analysis was performed using SPSS software.
Results: There was a significant relation between organizational culture, organizational learning and individual variables of nursing and midwifery staff working in the SSO hospitals and clinics in Ardabil province.
Conclusion: Results from the study suggest that nursing and midwifery staff of Ardabil province had undesirable mental perceptions towards organizational learning variable. Organizational culture mission factor had the highest contribution to the desirability of the learning organization, followed by components of the organizational culture such as compatibility, adoptability and partnership.

کلیدواژه‌ها [English]

  • nursing and midwifery
  • organizational culture
  • organizational learning
  • Social Security Organization