طراحی مدل شایستگی رئیس ادارۀ فناوری اطلاعات و آمار در سازمان تأمین اجتماعی و اولویت‌بندی شایستگی‌ها با روش AHP

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری آمار، کارشناس ارشد ارزیابی عملکرد کارکنان سازمان تأمین اجتماعی (نویسندۀ مسئول) rasoulazimzade@gmail.com

2 کارشناس ارشد مدیریت دولتی، رئیس ادارۀ ارزیابی عملکرد کارکنان سازمان تأمین اجتماعی

چکیده

هدف: هدف از تدوین مدل شایستگی رئیس ادارۀ فناوری­ اطلاعات و آمار در سازمان تأمین اجتماعی ارائۀ معیارهایی برای ارزیابی گزینه‌­های تصدی سمت مذکور در برگزاری کانون ارزیابی و ایجاد مبنایی برای تعیین نیازهای آموزشی و توسعۀ کارکنان است.
روش: در طراحی مدل برای شناسایی شایستگی­‌های اولیه از تحلیل شغل و شرح وظایف، شرایط کاری، برنامه‌های راهبردی سازمان، فعالیت‌های سازمان در حوزۀ فناوری اطلاعات و سایر مدل­‌های شایستگی و نظرات خبرگان استفاده شد و پس از گروه‌­بندی آنها در 5 دستۀ اصلی شامل مهارت‌های تخصصی وسازمانی، مهارت‌های مدیریتی، مهارت‌های تفکر وتصمیم‌­گیری، مهارت‌های رهبری و ویژگی‌های ­فردی، اولویت‌­بندی و وزن اثر هریک ازشایستگی­‌ها ازطریق روش فرآیند تحلیل سلسله­‌مراتبی[1] به‌‌کمک پرسشنامۀ مقایسۀ ­زوجی و نرم‌افزار اکسپرت چویس[2] صورت گرفت. این تحقیق از نظر هدف کاربردی، از نظر روش گردآوری داده‌­ها توصیفی و روش تحقیق آن آمیختۀ کیفی -کمی است. جامعۀ این تحقیق شامل رؤسای ادارات فناوری ­اطلاعات و آمار استان‌ها و رؤسای ادارات ­تخصصی مرکز فناوری ­اطلاعات و آمار ستاد مرکزی سازمان تأمین اجتماعی به تعداد 72 نفر بود که پرسشنامه به‌عنوان ابزار گردآوری داده­‌ها در بین تمامی اعضای جامعه توزیع و تکمیل شد.
یافته‌ها و نتیجه: در نهایت براساس اوزان شایستگی‌­ها در دستۀ اصلی و زیرقسمت­‌ها، به‌­ترتیب اولویت: دانش تخصصی، کار تیمی، تفکر سیستمی و راهبردی، مدیریت افراد و توسعۀ دیگران، تصمیم­گیری و حل­مسئله، ارتباط مؤثر و انعطاف­‌پذیری، آگاهی سازمانی، برنامه‌ریزی و مدیریت ­زمان، مسئولیت­‌پذیری و پیگیری، هماهنگی و سازماندهی، تفکر تحلیلی، نظارت و ارزیابی، خلاقیت و نوآوری و دقت و تمرکز تأثیرگذار شدند. این مدل شایستگی در کانو­ن­‌های ارزیابی و توسعۀ سمت رئیس ادارۀ فناوری اطلاعات و آمار در سازمان تأمین اجتماعی و سایر سازمان­‌ها وشرکت‌­های دولتی وغیردولتی ‌قابل‌استفاده است.
 
[1] AHP
[2] Expert Choice

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Competency Model for the Head of the Information Technology and Statistics Department in the Social Security Organization And Prioritization of Competencies by AHP Method

نویسندگان [English]

  • Rasool Abdolazimzadeh 1
  • Hossein Rezazadeh 2
1 PhD Student in Statistics, senior expert of Employees performance appraisal, Social Security Organization (Corresponding Author) rasoulazimzade@gmail.com
2 MA, Public Administration, Head of Staff Performance Evaluation, Social Security Organization
چکیده [English]

Objective: The purpose of developing competency model for the Head of the IT and Statistics Department in Social Security Organization (SSO) is to provide criteria for evaluating the candidates for this position in the assessment centers and determining the vocational training needs.
Method: In designing the model, job analysis and job descriptions, working situation, strategic plans, and the organizational activities in the field of IT, as well as other competency models and expert opinions were used to identify the initial competencies. Primary competencies were grouped into five main skill categories including: specialized and organizational; managerial; thinking and decision-making; leadership skills and individual characteristics. Prioritization and effect weight of competencies were determined through AHP, using paired comparison questionnaire and Expert-Choice software. This research is applied in terms of purpose, descriptive in terms of data collection method and qualitative-quantitative mix in terms of research method. The population of this study includes Seventy-two Heads of the IT and Statistics Departments of different provinces and central headquarter of the SSO. The questionnaire was distributed among all members of the community. 
Findings and Result: Final competency model and priorities include: specialized knowledge, teamwork, systematic thinking, leadership, decision-making, problem solving, communication, flexibility, organizational awareness, planning, time management, accountability, follow-up, coordinating and organizing, analytical thinking, monitoring and evaluation, creativity and innovation, accuracy and focus. This competency model can be used for the assessment and development centers of the position of Head of IT and Statistics in the SSO and other organizations. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Competency Model
  • Assessment Center
  • Head of Statistics and IT Department
  • Social Security Organization
  • Analytic Hierarchy Process (AHP)